El 20 de setembre de 2018 va entrar en vigor el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, que transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/21022.

En el Reial Decret s'estableixen com a requisits d'accessibilitat a complir els indicats en la norma harmonitzada que la Comissió Europea ha publicat el 21 de desembre de 2018 mitjançant la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048. Aquest estàndard harmonitzat està basat en l'última versió de la norma EN 301.549 V2.1.2 (2018-08) "Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC" que al seu torn, a un nivell tècnic, convergeix en última instància amb les noves WCAG 2.1 del W3C (pautes d'accessibilitat per al contingut web).

Sota aquest nou marc, el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, a través de l'Observatori d'Accessibilitat Web, ha adaptat les guies prèviament existents que es veuen afectades pels nous requisits de l'estàndard harmonitzat i, per tant, per les WCAG 2.1. Aquestes noves versions de les guies les podrà trobar a la secció "Guies Pràctiques" dins dels "Materials d'ajuda" al portal d'Administració electrònica - PAE. A continuació es presenten les noves guies:

  • Guia d'Accessibilitat en seus electròniques: L'objectiu d'aquesta guia és el d'ajudar als tècnics responsables del desenvolupament de Seus electròniques en la tasca d'incloure mecanismes de tramitació electrònica, de manera que aquests siguin accessibles segons els requisits que dicten les normatives vigents , permetent així l'accés a ells a tots els usuaris, independentment de les seves pròpies limitacions o les derivades del seu entorn.
  • Guia de qüestions bàsiques d'Accessibilitat per als Editors Finals de Continguts: L'objecte d'aquesta guia és el d'oferir una visió general de la gestió de l'accessibilitat usant gestors de contingut, destacant especialment el paper crític que juguen els editors finals de contingut. Pretén ser una ajuda per a aquests editors finals de contingut en la qual es recullin les qüestions d'accessibilitat que han de tenir en compte en l'edició diària dels continguts i així aconseguir llocs accessibles.
  • Guia d'Accessibilitat en Gestors de Contingut: L'objecte d'aquesta guia és el d'oferir una visió general de la gestió de l'accessibilitat pròpia dels gestors de contingut. Pretén ser una ajuda per a tècnics administradors de llocs web, en la qual es recullin les qüestions d'accessibilitat que han de tenir en compte i implementar en un gestor de continguts per a aconseguir llocs accessibles.

A més a més, també s'ha preparat una nova versió de la Guia de Validació de Accessibilitat Web. L'objectiu de la guia és servir de referència per dur a terme processos d'avaluació o revisió d'accessibilitat dels continguts d'un lloc web, recolzant-se per a això en diverses eines automàtiques i manuals, durant els diferents cicles de vida. Aquesta guia pretén ser d'utilitat tant a desenvolupadors, editors de contingut o un altre personal, en general, que estigui relacionat amb la validació dels objectius d'accessibilitat d'un lloc web des del moment inicial del seu disseny fins a la gestió de continguts i monitorització durant la fase de producció del mateix. En aquest cas, a més de realitzar l'alineament amb les noves WCAG 2.1 i actualitzar la relació d'eines disponibles, s'han introduït els requisits per a revisions d'accessibilitat segons el RD 1112/2018 ia més els condicionants imposats per Decisió d'Execució (UE) 2018 / 1524 pel que fa a les revisions accessibilitat en profunditat. Aquests requisits hauran de ser aplicats per tots els llocs web de les Administracions Públiques.

No obstant això, continua pendent de definició i consens el format que tindran els "Informes de revisió de l'accessibilitat" especificats al RD 1112/20018. Mentre aquest format, les revisions que es duguin a terme es reflectiran en un format lliure.

Aquestes guies s'uneixen a les també recentment publicades Guia d'adaptació a WCAG 2.1 des WCAG 2.0, l'objectiu és ajudar els responsables de llocs web i aplicacions alineats a les WCAG 2.0 a adaptar-los a les noves WCAG 2.1; i la Guia per a la inserció de subtítols a Youtube, l'objectiu és ajudar els editors de contingut en la inserció, edició i exportació de subtítols.