carpeta ciutadana

La Carpeta Ciutadana és un punt d’accés a serveis d’interès per a la ciutadania. Simplifica les relacions entre la ciutadania i l’Administració reunint en un espai únic la informació dels diferents procediments i tràmits, i dirigint a la unitat responsable per continuar amb la gestió dels mateixos.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal·lació, configuració i integració d’una aplicació amb Carpeta Ciutadana: https://github.com/GovernIB/carpeta


DIGITALIB és una aplicació de digitalització que gestiona el procés de digitalització de documents i expedients.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal·lació i configuració de l’aplicació de digitalització DIGITALIB i integració d’una aplicació amb el component horitzontal de còpia autèntica: https://github.com/GovernIB/digitalib

DIR3CAIB és un repositori en local de la informació que proporciona el Directorio Común (DIR3) que és l’inventari unificat i comú a tota l'Administració de les unitats orgàniques/organismes públics, les seves oficines associades i unitats de gestió econòmica-pressupostaria, facilitant el manteniment distribuït i corresponsable de la informació.

L'objectiu és tenir aquesta informació centralitzada a les Illes Balears per poder donar accés a totes les administracions.

DIR3CAIB ofereix tres Web Services que permeten fer feina amb les principals àrees que són Catàleg, Unitats i Oficines:

 • Catàleg: DIR3CAIB proveeix d'un catàleg amb un conjunt de conceptes que permet classificar les Unitats i Oficines
 • Unitats: DIR3CAIB també permet obtenir arbres d’unitats o unitats de manera individual.
 • Oficines: Les oficines funcionen pràcticament igual que les unitats, es pot obtenir un arbre d'oficines, una oficina en concret i un llistat de les oficines SIR d'una unitat especificada.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal·lació, configuració i integració d’una aplicació amb DIR3CAIB: https://github.com/GovernIB/dir3caib


Distribució és una aplicació que permet l'enviament d'una anotació de registre una vegada registrada a l'aplicació de registre a una de les bústies associades a la unitat administrativa de l'òrgan a qui va destinada i que són gestionades per la pròpia aplicació.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal·lació, configuració i integració d'una aplicació amb el servei d'enviament a bústies de DISTRIBUCIÓ: https://github.com/GovernIB/distribucio

El Gestor Documental de les Illes Balears és l’eina de gestió documental de la documentació continguda en el Fons Documental del Govern de les Illes Balears. Permet emmagatzemar per mitjans electrònics tots els documents utilitzats en les actuacions administratives i gestionar aquesta documentació electrònica al llarg de tot el seu cicle de vida (fase activa, fase semi-activa i històrica).

L’Arxiu Electrònic, emmagatzema els documents electrònics de cada expedient, permetent la seva recuperació i consulta. També garanteix la seguretat (integritat, disponibilitat i confidencialitat), la custòdia i la conservació a llarg termini. Ofereix tota una capa de serveis a les aplicacions per poder interactuar amb ell. Per facilitar la tasca als desenvolupadors s’ha creat un Plugin d’Arxiu que facilita tota la tasca d’integració d’una aplicació amb l’Arxiu Electrònic.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal·lació, configuració i integració d’una aplicació amb GDIB: https://github.com/GovernIB/gdib

GUSITE és una eina de creació ràpida i simple de petites webs informatives. Està pensada per a que tan el disseny de les planes com la gestió del seu contingut es pugui realitzar per personal no tècnic. L'eina ofereix un conjunt d'ajudes que faciliten la definició i estructuració de continguts com són agendes, formularis de contactes, notícies, menús, etc...

També proporciona altres eines de suport bàsiques a la gestió dels microsites creats com són estadístiques d'accés, exportacions de webs, indexació i cerca de continguts, control d'accessibilitat, etc...

L'ús d'aquesta eina facilita la homogeneització de la imatge corporativa de l'organització ja que permet definir un únic disseny que s'aplica automàticament a tots els microsites creats amb aquesta eina. Es facilita la creació de dissenys alternatius i la possibilitat de canvi massiu de disseny, que poden afectar a tots els microsites.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal·lació, configuració de l'aplicació GUSITE: https://github.com/GovernIB/gusite

HELIUM és un gestor d’expedients administratius que permet l’automatització d’expedients corporatius reduïnt els temps de desenvolupament  i oferint als usuaris finals una vista homogènea entre els diferents expedients.

La plataforma està dissenyada mitjançant una arquitectura modular que permet la integració amb sistemes externs de suport com per exemple sistemes de gestió documental, de firma, de tramitació telemàtica i altres sistemes de gestió interna.

L'eina soporta l'accés a la plataforma de diferents perfils d'usuari en funció de les tasques a realitzar:

 • Administradors (configuran globalment l'eina
 • Dissenyador de processos (creen nous tipus d'expedients)
 • Gestors (inicien i tramiten els expedients particulars)
 • Usuaris finals (consultes i tasques assignades)

Aquests perfils és poden granularitzar en molt de detall segons els tipus d'expedients al que tenen accés i les accions que poden realitzar damunt d'ells.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal·lació, configuració i sobre les diferents opcions d’integració que té disponibles HELIUM: https://github.com/GovernIB/helium


LOGINIB és un component horitzontal d’autenticació que proveu, a qualsevol aplicació, les funcionalitats d’identificació i autenticació en base a tíquets d’un sol ús.  Aquest component inclou la gestió de la pàgina de login i permet la utilització de diferents tipus d’autenticació, entre ells l’opció de Cl@ve (http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html).

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal·lació, configuració i integració d’una aplicació amb el component horitzontal d’autenticació LOGINIB: https://github.com/GovernIB/LOGINIB

NOTIB és un concentrador de les comunicacions i notificacions del Govern de les Illes Balears que permet fer notificacions electròniques al PAG (Punt d'Accés General) i a la DEH (Direcció Electrónica Habilitada) mitjançant la integració amb NOTIFIC@ i comunicacions electròniques amb altres Administracions Públiques mitjançant la integració amb REGWEB que està integrat amb el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR).

Les principals característiques de NOTIB són les següents:

 • Ara, publica a la Carpeta Ciutadana (PAG) a través de Notific@ i a la Seu electrònica a través de ZONAPER (SISTRA).
 • En un futur publicarà a la Carpeta Ciutadana de la CAIB, BOIB, CIE’s.
 • Permet funcions d’administració i gestió de notificacions.
 • Integració amb REGWEB3 pel registre de sortida de les notificacions i comunicacions.
 • Integració RIPEA/backoffices/HELIUM per l’ enviament de notificacions a través de NOTIB.
 • Integració amb Carpeta Ciutadana (PAG) i Carpeta Ciutadana CAIB per avisar de l’acceptació/rebuig de la notificació.
 • També permetrà l’opció per acceptar notificacions en paper.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal·lació, configuració i integració d’una aplicació amb el servei d’enviament de notificacions de NOTIB: https://github.com/GovernIB/notib

PAYMENTIB és un component horitzontal de pagament que proveeix, a qualsevol aplicació, la funcionalitat de realitzar pagaments electrónics o presencials, si estan suportats per la plataforma de pagament, amb diferents plataformes de pagament. Inicialment PAYMENTIB inclou l'ús de la plataforma de pagamanet de l'Agpencia Tributària de les Illes Balears (ATIB).

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal·lació, configuració i integració d’una aplicació amb el component horitzontal de pagament PAYMENTIB: https://github.com/GovernIB/paymentib

La Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL) és una solució tecnològica desenvolupada pel Govern de les Illes Balears que fa possible la interoperabilitat entre les administracions de les Illes Balears i la resta de l'Estat.

PINBAL permet realitzar consultes (ja sigui a través d'una aplicació web o mitjançant Serveis Web) al serveis disponibles a través de la Plataforma d'Intermediació de l'Estat i als serveis propis definits en l'àmbit de la Comunitat Autonòmica de les Illes Balears. En particular PINBAL permet gestionar:

 • Entitats: són totes aquelles administracions adherides al Conveni d'Interoperabilitat.
 • Serveis: són el conjunt de serveis disponibles a través de la plataforma ja siguin propis o intermediats.
 • Usuaris: que poden ser representants de les entitats adherides amb permisos per crear altres usuaris, usuaris delegats que són els usuaris que tenen permisos per realitzar les consultes als serveis o bé usuaris auditors.
 • Procediments: són el conjunt de procediments administratius pels qual un usuari pot accedir a certs serveis.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la integració d'una aplicació amb el servei de recobriment de PINBAL: https://github.com/GovernIB/pinbal


L’API d’ARXIU és una API genèrica que permet la comunicació de qualsevol aplicació amb un arxiu digital. Es te previst realitzar implementacions per a diferents arxius com, per exemple, l’arxiu digital de la CAIB o l’aplicació INSIDE.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la integració d’una aplicació amb l’arxiu digital de la CAIB: https://github.com/GovernIB/pluginsib-arxiu

PORTAFIB és un portafirmes “digital” amb gestió de flux de firmes i plantilles de flux de firmes.

 • Permet firmar documents de tipus PDF.
 • Permet fitxers annexos al document principal.
 • Realitzar peticions de firma via web o WebServices, és a dir, a traves d'un usuari persona o un usuari-aplicació.
 • Multientitat (amb una sol servidor es pot donar servei a varies entitats, administracions, empreses, ...)
 • Exportació de llistats a ODS, Excel i CSV.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal·lació, configuració i integració d’una aplicació amb els Serveis Web disponibles a PORTAFIB: https://github.com/GovernIB/portafib

REGWEB és una aplicació que permet gestionar els registres d’entrada i sortida que compleix l’estàndard SICRES3. Permet l’intercanvi d’assentaments registrals a través del Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR).

L'eina genera un número de registre i un segell amb les dades del registre (oficina, data i hora) que es pot imprimir sobre el document registrat. Tots els registres s'emmagatzemen en base de dades per a posteriors consultes. L'aplicació permet gestionar diferents oficines i assignar usuaris de registre a cada una d'elles. A més permet modificar registres efectuats així com generar oficis de remissió entre oficines.
 
Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal·lació, configuració i integració d’una aplicació amb els Serveis Web que permeten gestionar assentaments registrals des de terceres aplicacions: https://github.com/GovernIB/registre

RIPEA és un repositori corporatiu d’expedients electrònics que permet als usuaris administradors la creació d’expedients a partir de metadocuments i metadades; i als usuaris gestors, la tramitació d’expedients electrònics a nivell de documents.

Les principals característiques de RIPEA són les següents:

 • Creació d’expedients ENI vàlids.
 • Creació de documents ENI vàlids.
 • Gestió d’expedients i documents.
 • Integració amb firma electrónica pels documents amb firma en local o amb portafirmes.
 • Integració amb l’arxiu.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal•lació i configuració de l’aplicació: https://github.com/GovernIB/ripea

ROLSAC és un gestor de continguts d’informació administrativa per gestionar la informació que una Administració publica a la seva Seu electrònica.

Les principals característiques de ROLSAC són les següents:

 • Gestió d'informació administrativa: organigrama, procediments administratius (interns i externs) i serveis, normativa, fitxes informatives i personal.
 • Segmentació de continguts per família, matèries, fets vitals, públic objectiu.
 • Facilitat d'integració amb gestors de continguts externs.
 • Indexació intel·ligent de continguts.
 • Suport multiidioma i possibilitat d’integrar-se amb traductors automàtics.
 • Estadístiques d'ús i auditories d’accés.
 • Integració amb SIA (Sistema d’Informació Administrativa): codi SIA.
 • Integració amb DIR3CAIB (Directori Comú de la CAIB): codi DIR3.

ROLSAC s’integra amb SIA (Sistema d’informació Administrativa), que és l’inventari d'informació administrativa de l'AGE, reglat per l'article 9 de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, i actualitzat de forma corresponsable per tots els organismes participants. Conté la relació de procediments i serveis de l'AGE i les diferents administracions públiques participants (CCAA i EELL).

ROLSAC s’integra amb DIR3CAIB, que és un repositori en local de la informació que proporciona el Directorio Común (DIR3) que és l’inventari unificat i comú a tota l'Administració de les unitats orgàniques/organismes públics, les seves oficines associades i unitats de gestió econòmica-pressupostaria, facilitant el manteniment distribuït i corresponsable de la informació.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal•lació i configuració de l’aplicació: https://github.com/GovernIB/rolsac

SISTRA2 és una plataforma de tramitació permet la publicació de serveis telemàtics en la Seu electrònica d'una Administració, posant a disposició del ciutadà una assistent de tramitació que li permet  registrar de forma telemàtica una sol·licitud dirigida cap a qualsevol òrgan de l’Administració.

Les principals característiques de SISTRA2 són les següents:

 • Plataforma corporativa.
 • Plataforma modular, es facilita la integració amb sistemes externs, ja sigui aplicacions de gestió interna o altres sistemes necessaris per a la tramitació.
 • Dissenyador de tràmits (assistent de tramitació, formularis, documentació adjunta, pagament de taxes, etc.).
 • Assistent de tramitació pel ciutadà amb ajudes en línia i facilitats de navegació.
 • Possibilitat de pagament de taxes.
 • Registre telemàtic de les sol·licituds rebudes.
 • Sistema de plugins de connexió amb sistemes externs: registre d'entrada i sortida, custòdia de documents, plataforma de missatgeria mòbil, etc.
 • Suport per a l'autenticació i signatura de documents a través de certificats digitals.
 • Gestor d'incidències per resoldre problemes durant el procés de tramitació.

Al següent enllaç es proporciona tota la informació necessària per a la instal·lació, configuració i integració d’una aplicació amb SISTRA2: https://github.com/GovernIB/sistra2