Torna

Llengua catalana EBAP

Requisits d'inscripció

Per inscriure's als cursos de llengua catalana cal acreditar els requisits següents:

 

Certificat

Requisit que s'ha d'acreditar

B2

Nivells A2 o B1

C1

Nivell B2

C2

Nivell C1

Llenguatge
administratiu

Nivells C1 o C2

 

A l’efecte d’acreditar nivells de coneixement, només es reconeixen els certificats expedits per l’EBAP, o els expedits o declarats equivalents o homologats per la Direcció General de Política Lingüística (Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura).

Podeu consultar els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística aquí.

A més d’acreditar el certificat de coneixements corresponent, el personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents, ha de presentar la capçalera de la nòmina del mes de novembre o, en cas d’impossibilitat material, la del mes d'octubre de 2021.

 

Presentació de requisits

Les persones que s’inscriguin a algun curs de llengua catalana han de presentar, també, durant el termini d’inscripció establert, els requisits exigits, si escau.

  • El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental les dades del qual estiguin actualitzades en el Portal de Serveis al Personal no ha de presentar cap requisit acadèmic dels esmentats en el punt 4 de les instruccions. En cas que les dades no estiguin actualitzades, s’ha d’enviar una còpia de la documentació corresponent a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19.

  • El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents ha d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19 la documentació següent:

- La capçalera de la nòmina del mes de novembre, o en cas d’impossibilitat material, la del mes d'octubre de 2021.

- Certificat del nivell de coneixements de llengua catalana que sigui requisit per inscriure’s al curs sol·licitat, tret que s’hagi obtingut el certificat corresponent en alguna convocatòria de l’EBAP, circumstància que s’ha d’indicar en la sol·licitud.