Torna

Llengua catalana EBAP

Destinataris

Destinataris.png

Pot inscriure's als cursos de llengua catalana:

Lapiz.png El personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears —inclòs el personal del  Servei de Salut i el dels cossos docents.

Lapiz.png El personal dels organismes i dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Lapiz.png El personal de les altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats que en depenen.

Lapiz.png El personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears.