Torna

Llengua catalana EBAP

Requisits d'inscripció

Per inscriure's als cursos de llengua catalana cal acreditar els requisits següents:

 

Certificat

Requisit que s'ha d'acreditar

B2

Nivells A2 o B1

C1

Nivell B2

C2

Nivell C1

Llenguatge
administratiu

Nivells C1 o C2

 

A l’efecte d’acreditar nivells de coneixement, només es reconeixen els certificats expedits per l’EBAP, o els expedits o declarats equivalents per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Per a això, són aplicables l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març), i l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalaanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d’agost de 2014), o les normes que les substitueixin, si escau.

Podeu consultar els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística aquí.

A més d’acreditar el certificat de coneixements corresponent, el personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents, ha de presentar la capçalera de la nòmina del mes anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds o en cas d’impossibilitat material, la del penúltim mes (gener de 2021 o, subsidiàriament, desembre de 2020).

 

Presentació de requisits


Les persones que s’inscriguin a algun curs de llengua catalana han de presentar també, durant el termini d’inscripció establert, els requisits exigits, si escau.

  • El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental les dades del qual estiguin actualitzades en el Portal de Serveis al Personal no ha de presentar cap requisit acadèmic dels esmentats en el punt 4 de les instruccions. En cas que les dades no estiguin actualitzades, s’ha d’enviar una còpia de la documentació corresponent a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19.

  • El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents ha d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19 la documentació següent:

- La capçalera de la nòmina del mes anterior a la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds  o en cas d’impossibilitat material, la del penúltim mes (gener de 2021 o, subsidiàriament, desembre de 2020).

- Certificat del nivell de coneixements de llengua catalana que sigui requisit per inscriure’s al curs sol·licitat, tret que s’hagi obtingut el certificat corresponent en alguna convocatòria de l’EBAP, circumstància que s’ha d’indicar en la sol·licitud.