Torna

Llengua catalana EBAP

Criteris per superar les proves

Certificat.jpg

Novetat!

Com a conseqüència de l’adaptació al Decret 21/2019, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, en les proves de 2020 es modifiquen l’estructura i els criteris d’avaluació respecte dels anys anteriors. Així doncs, per superar les proves oficials i obtenir el certificat corresponent, s’ha d’obtenir com a mínim el 60 % de la qualificació de cada bloc de la prova.

D’altra banda, en la convocatòria de 2020, els blocs de comprensió oral i comprensió escrita s’unifiquen en un de sol (vegeu «Estructura, durada i puntuació de la prova» de cada nivell en l’apartat d’Avaluació).

En el cas de les proves en què no s’hagi superat algun bloc o més, no es corregirà ni puntuarà el bloc de l’expressió escrita.

En cap cas no es té en compte l’assistència al cursos o, en el cas dels cursos semipresencials i en línia, el nombre d’activitats superades.