avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Normativa universitària

Normativa universitària

Normativa universitària

 

Codi Universitari (recull normatiu per matèries. Versions consolidades)

 

Textos individuals:


 a)    Estatal (versions consolidades)

 

 • Llei orgànica del sistema universitari (LOSU)


 

 

 •  Admissió ensenyaments universitaris oficials de grau

 

 

   Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat

 

Reial Decret-Llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa

 

Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes per al curs 2016/2017

 •  Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació

 

Reial decret 1112/2015, d'11 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Organisme Autònom Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació

 

Ordre ECD/1746/2016, de 28 d'octubre, per la qual es creen diferents òrgans d'avaluació adscrits a l'Organisme Autònom Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

 

 • Concerts entre universitats i institucions sanitàries

 

 

      Ordre de 31 de juliol de 1987 per la qual s'estableixen els requisits als quals es refereix la base 3a, 1 de l'article 4 del Reial decret 1558/1986, de 28 de juny. (Requisits de les institucions sanitàries què puguin ser objecte de concert amb universitats per desenvolupar la docència en matèries relacionades amb ciències de la salut)

 

 •  Creació i Reconeixement d’universitats i centres universitaris

 

 

Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització d'universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris

 

 •  Estatut estudiant universitari

 

 

 •  Estatut personal investigador predoctoral en formació

 

 

 •  Marc Espanyol Qualificacions Educació Superior. Reconeixement d'estudis. Homologació títols estrangers.

 

 

     Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior

 

Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, pel qual s’estableix el nou règim d’equivalències dels estudis i titulacions de ciències eclesiàstiques de nivell universitari respecte dels títols universitaris oficials espanyols, en compliment del que disposa l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 3 de gener de 1979 sobre ensenyament i afers culturals

 

Reial Decret 1633/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableix el règim d'equivalències de títols de nivell universitari impartits acentres docents dependents de la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya.

 

 

Reial decret 889/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions i els procediments d'homologació, de declaració d'equivalència i de convalidació d'ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el procediment per a establir la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior dels títols universitaris oficials pertanyents a ordenacions acadèmiques anteriors

 

 

 

Reial Decret 1954/1994, de 30 de setembre, sobre homologació de títols als del Catàleg de Títols Universitaris Oficials, creat pel Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre

 

Reial Decret 1272/2003, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les condicions per a la declaració d’equivalència de títols espanyols d’ensenyament superior universitari o no universitari als títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional

-          

 

 •      Ordenació ensenyaments universitaris oficials. Expedició de títols. Suplement Europeu al títol. Registre d'Universitats, Centres i títols

 

 

 

Reial decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s'estableixen els requisits d'expedició del Suplement Europeu als títols regulats en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i es modifica el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior

 

Reial Decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits per a l’expedició del Suplement Europeu al Títol Universitari de Doctor

 

 

Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials

 

 Ordre ECI/2514/2007, de 13 d'agost, sobre expedició de títols oficials de Màster i Doctor

 

Reial Decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols

 

 

 

 •   Pràctiques externes estudiants universitaris

 

 

 •             Personal docent i investigador

 

         a) Règim del professorat universitari

 

        Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari

 

   b)     Acreditació Nacional

 

 

 • c)     Personal docent i investigador contractat

 

 

 

      Reial Decret 1313/2007, de 5 d'octubre, pel qual es regula el règim dels concursos d'accés a cossos docents universitaris

  

 

 d) Retribucions del professorat universitari

 

Reial Decret 1086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari

 

 

 

b)    Autonòmica (textos no consolidats)

 

 •           Organització sistema universitari de les Illes Balears

 

 

Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca

*En relació a la designació d'un representat en el Consell Social de la UIB (art. 115)

 

Llei 6/2023, de 16 de març, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears

 *En relació a la modificació de la composició del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (Disposició final segona)

 • Preus públics per la prestació de serveis acadèmics i administratius de la Universitat de les Illes Balears

 

Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears (apartat 3 disposició addicional tercera),

* aprovat per la disposició final primera de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de les Illes Balears per a l'any 2017

 

 •        Règim jurídic personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears

 

 

 

 

 •        Procediment avaluació i acreditació

 

 

 •        Complements retributius addicionals personal docent i investigador Universitat de les Illes Balears

 

 

 •          Estatuts Universitat de les Illes Balears

 

 

 •           Admissió ensenyaments universitaris oficials de grau

 

 

 

 • Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)

 

Acord del Consell de Govern de dia 22 d'abril de 2005 pel qual s'aprova la modificació dels estatuts del Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

 

 • Junta de Coordinació Universitària

 

Reglament de funcionament de la Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears aprovat per unanimitat per la Junta en al sessió de 15 de març de 2005

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​