avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Ajuts de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2022-2023

Ajuts de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2022-2023

Excel·lència foto fitxa 29 febrer 2024

Ajuts de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2022-2023

La Conselleria d’Educació I Universitats ha publicat al BOIB 30 de 29 de febrer de 2024 la Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es convoquen ajuts de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2022-2023

OBJECTE

Concessió de tres ajuts d’excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a qualsevol centre espanyol durant el curs acadèmic 2022-2023.

 CRITERIS GENERALS

  • Per aquesta convocatòria es destina un màxim de 4.500,00 €.

 

  • La subvenció per a cada sol·licitant que compleix els requisits establerts en els apartats sisè i setè de la convocatòria consisteix en un ajut amb la dotació fixa de 1.500,00 €.

Aquests ajuts són incompatibles amb les beques per a la mateixa finalitat que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d’ajut o beca per a la mateixa finalitat d’entitats públiques o privades.

Beneficiaris

Persones que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a qualsevol centre espanyol durant el curs acadèmic 2022-2023.

Exclusions.  

Queden excloses:

  • Les persones que hagin cursat ensenyaments universitaris de grau.
  • Les persones que hagin cursat estudis corresponents a títols propis de les universitats.
  • Les persones que hagin obtingut el títol dels ensenyaments artístics superiors a partir d’adaptacions de títols corresponents a ordenacions anteriors (LOGSE).
  • Les persones que hagin obtingut el títol dels ensenyaments artístics superiors pel reconeixement de crèdits mitjançant l’acreditació d’assignatures superades en altres plans d’ensenyaments artístics oficials, així com pel reconeixement de crèdits procedents d’ensenyaments artístics conduents a l’obtenció d’altres títols, o per l’experiència laboral o professional, sempre que el nombre de crèdits reconeguts excedeixi els 30 crèdits ECTS.
  • Les persones en les quals es doni alguna de les circumstàncies establertes en l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, que prohibeixen ser beneficiàries de les subvencions que regula aquesta Llei.

 --------------------

SOL·LICITUD

Termini de presentació de sol·licituds: des del 4 de març fins al 3 d'abril de 2024 (ambdós inclosos).

Forma de presentació: Es realitza exclusivament de forma electrònica a través del tràmit telemàtic habilitat a tal efecte que es pot accedir clicant AQUÍ.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud: està detallada a l’apartat novè de l’annex 1 de la convocatòria.

Accés al tràmit telemàtic. S’ha de fer mitjançant identificació i firma electrònica a través d'un dels sistemes següents:

  • Cl@ve Permanent de registre de Nivell Avançat, la qual permet la identificació i la firma electrònica a través de l'aplicació "Autofirma" (la Cl@ve PIN només és vàlida per identificar-se, NO per signar tràmits telemàtics): Passos a seguir per a obtenir la Cl@ve presencialment en una oficina de registre -----> clicau aquí.
  • DNI electrònic i el seu corresponent lector: Passos a seguir per obtenir el DNIe -----> clicau aquí.
  • Certificat digital emès per la FNMT: Passos a seguir per obtenir el Certificat digital -----> clicau aquí.

--------------------

CALENDARI

Presentació de sol·licituds: Des del 4 de març fins al 3 d'abril de 2024 (ambdós inclosos).

Publicació de l'informe d'esmena de documentació: Dins del 20 al 24 de maig de 2024.

Presentació d'esmena de documentació i al·legacions a l'informe: Fins el dia 3 de juny de 2024.

Publicació de la proposta de resolució: Dins del mes d’octubre de 2024.

Presentació d'al·legacions a la proposta de resolució: deu dies naturals comptadors des de la data en què s’hagi publicat. a la plana web d’universitats i ensenyaments artístics superiors i a la Seu Electrònica.

Renúncia a l'ajut: 7 dies naturals des de la publicació de la proposta de resolució.

Publicació de la resolució de concessió o exclusió: Posterior a la revisió de les al·legacions presentades a la proposta.


Data d'actualització: 08 març 2024


Comparteix

× Contingut temporal pendent d'actualització