avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2023-2024

Ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2023-2024

La Conselleria d’Educació I Universitats ha publicat al BOIB 29 de 27 de febrer de 2024 la Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es convoquen els ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2023-2024.

OBJECTE

Concessió d’ajuts per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s’han de desplaçar i han de residir fora de l’illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2023-2024.

 CRITERIS GENERALS

Per aquesta convocatòria es disposen dues modalitats:

 • Desplaçament d’estudiants: fins a un màxim de 1.000 € per cobrir despeses de desplaçament no cobertes per ajuts del Ministeri d’Educació i Universitats, altres administracions o institucions públiques o privades amb finalitats semblants.
 • Desplaçament d’instruments: fins a un màxim de 400 € per sol·licitant per cobrir l’increment de despeses extra derivades del desplaçament d’un instrument musical amb característiques especials. Es consideraran preferents els instruments següents: violoncel, guitarra i tuba, i instruments amb mides similars.

 

Aquests ajuts són compatibles entre elles i amb beques testinades al pagament de matrícula.

Aquests ajuts són incompatibles amb les beques lligades a residència o desplaçament que es puguin rebre de qualsevol administració i amb qualsevol tipus d'ajut o beca per a finalitats similars d'entitats públiques o privades

 Beneficiaris.  

Persones que es trobin en alguna de les circumstàncies SEGÜENTS:

 • Alumnes amb domicili familiar a Menorca, Eivissa o Formentera que s’han de desplaçar a Mallorca per cursar estudis oficials de grau d’ensenyaments artístics superiors que s’imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
 • Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma de l’Estat espanyol o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres públics, estudis oficials de grau d’ensenyaments artístics superiors que no s’imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
 • Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma de l’Estat espanyol o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres privats, estudis oficials de grau d’ensenyaments artístics superiors que no s’imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
 • Alumnes amb domicili familiar a Mallorca que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma de l’Estat espanyol o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres públics, estudis oficials de grau d’ensenyaments artístics superiors perquè no han obtingut plaça al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
 • Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma de l’Estat espanyol o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres privats, estudis oficials de grau d’ensenyaments artístics superiors perquè no han obtingut plaça al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
 • Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma de l’Estat espanyol o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar estudis oficials de màster en ensenyaments artístics que no s’imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

 

Exclusions.  

Queden excloses:

 • Les persones que cursen ensenyaments universitaris.
 • Les persones que cursen estudis corresponents a títols propis.
 • Les persones que cursen estudis corresponents a un doctorat.
 • Les persones que cursen estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual.
 • Les persones que cursen estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l’exercici professional que no siguin màsters oficials en ensenyaments artístics.

 

 SOL·LICITUD

Termini de presentació de sol·licituds: des del 28 de febrer fins al 15 d'abril de 2024.

Forma de presentació: Es realitza exclusivament de forma electrònica a través del tràmit telemàtic habilitat a tal efecte que es pot accedir clicant AQUÍ.

En el cas de presentació de la sol·licitud en representació d'un tercer, s'haurà d'aportar l'acreditació de la representació legal i vigent per la qual actua la persona que signa la sol·licitud, per a més informació clicau aquí.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud: està detallada a l’apartat novè de l’annex 1 de la convocatòria.

Accés al tràmit telemàtic. S’ha de fer mitjançant identificació i firma electrònica a través d'un dels sistemes següents:

 • Cl@ve Permanent de registre de Nivell Avançat, la qual permet la identificació i la firma electrònica a través de l'aplicació "Autofirma" (la Cl@ve PIN només és vàlida per identificar-se, NO per signar tràmits telemàtics): Passos a seguir per a obtenir la Cl@ve presencialment en una oficina de registre -----> clicau aquí.
 • DNI electrònic i el seu corresponent lector: Passos a seguir per obtenir el DNIe -----> clicau aquí.
 • Certificat digital emès per la FNMT: Passos a seguir per obtenir el Certificat digital -----> clicau aquí.

--------------------

CALENDARI

Presentació de sol·licituds: Des del 28 de febrer fins al 15 d'abril de 2024.

Publicació de l'informe d'esmena de documentació: Dins del mes d'abril de 2024.

Presentació d'esmena de documentació i al·legacions a l'informe: 10 dies hàbils des de la publicació de l’informe a la plana web destinada als Ensenyaments Artístics Superiors.

Publicació de la proposta de resolució: Dins del mes d'abril de 2024.

Presentació d'al·legacions a la proposta de resolució: 10 dies naturals des de la publicació de la proposta de resolució a la plana web d’universitats i ensenyaments artístics superiors.

Renúncia a l'ajut: 7 dies naturals des de la publicació de la proposta de resolució.

Publicació de la resolució de concessió o exclusió: Posterior a la revisió de les al·legacions presentades a la proposta.

Enllaços relacionats​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resolució del conseller d'Educació i Universitats per la qual es convoquen els ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) duran
Annex 2 Declaració responsable de no haver obtingut plaça a les Illes Balears al curs 2023-2024
Annex 3 Model de renúncia de l'ajut de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors (any acadèmic 2023-2024)
Com obtenir l'acreditació de la representació per a actuar en nom d'altra persona?

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​