avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Ajudes de formació de professorat universitari (Ajudes FPU - CAIB 2024)

Ajudes de formació de professorat universitari (Ajudes FPU - CAIB 2024)

La Conselleria d'Educació i Universitats, publica en el BOIB número 176 de 30 de desembre de 2023, la Resolució del conseller d'Educació i Universitats per la qual es convoquen vuit ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques.

Aquestes ajudes consisteixen en:

Vuit ajudes per a la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, en la modalitat de contracte predoctoral, per a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor i l'adquisició de competències docents universitàries en àrees amb dèficit estructural de personal acreditat a la Universitat de les Illes Balears (UIB), que facilitin la futura incorporació de doctors al sistema balear d'educació superior i d'investigació científica per fer una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació finançat per projectes d'R+D subvencionats per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.

Les àrees amb dèficit estructural de personal acreditat a la Universitat de les Illes Balears, objecte de la convocatòria i la seva distribució és el següent:

  - Modalidad a: dues ajudes al Departament de Medicina.

  - Modalidad b: dues ajudes al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, àrea de coneixement d'Infermeria.

  - Modalidad c: quatre ajudes als Departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica; o al d'Enginyeria Industrial i de la Construcció; o al de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació; o al de Dret Públic; o al de Dret Privat o al de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, en l'orientació d'Estudis Anglesos.

Taxes acadèmiques: Atorgar subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, beneficiari dels ajuts FPU, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

Qui pot ser beneficiari ? Persones amb titulació oficial universitària que, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, reuneixin els requisits especificats en la convocatòria. Els candidats han de complir tots els requisits el dia 21 de febrer de 2024, llevat del requisit de residència a les Illes Balears, que es pot acreditar mitjançant un certificat d'empadronament a un municipi de les Illes Balears en el moment d'acceptar l'ajut.

Formalització dels ajuts: Mitjançant contracte predoctoral en formació amb la UIB.

Període per gaudir l'ajuda: 48 mesos comptadors a partir de la data d'incorporació.

Durada del contracte: Màxim quatre anys. Si el contracte es concerta amb una persona amb discapacitat, la durada màxima pot arribar a sis anys, incloses les pròrrogues.

Exclosos de la convocatòria: Persones amb el títol de doctor.

Incorporació dels investigadors a la UIB: 1 de setembre de 2024.

--------------------

Sol·licitud:

Qui ha de presentar la sol·licitud ? El representat legal de la Universitat de les Illes Balears amb el vistiplau de la persona que dirigeix la tesi i de la persona candidata, juntament amb la documentació requerida en el punt desè de la convocatòria. La documentació s'ha d'adjuntar al tràmit telemàtic.

NO ES TINDRAN EN COMPTE els mèrits presentats després de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Com es sol·licita l'ajuda ? L'ajuda s'ha de sol·licitar mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte que està disponible en el procediment publicat a la Seu Electrònica de la CAIB al qual es pot accedir clicant aquí o al final de la pàgina clicant en el botó blau "Presentació de sol·licitud".

Les sol·licituds es poden emplenar en català, castellà o anglès.

Com s'accedeix al tràmit telemàtic ? Mitjançant certificat electrònic, és a dir, a través d'un sistema que permeti la identificació i signatura electrònica a la Seu Electrònica de la CAIB, a través d'un dels tres mètodes següents:

- Cl@ve Permanent de Nivell Avançant, la qual permet la identificació i la signatura electrònica a través de l'aplicació "Autofirma": Passos a seguir per obtenir la Cl@ve Permanent de Nivell Avançant (de manera presencial davant una oficina de registre)  -----> clicau aquí.

- DNI electrònic: Passos a seguir per obtenir el DNIe -----> clicau aquí.

- Certificat digital emès per la FNMT: Passos a seguir per obtenir el Certificat digital -----> clicau aquí.

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 22 de gener fins al 21 de febrer de 2024.

Esmena de la sol·licitud: 10 dies naturals des de la notificació d'esmena perquè l'interessat completi o esmeni la documentació presentada. En el cas que no es completi o n'esmeni les deficiències, es considerarà que l'interessat desisteix de la seva petició.

--------------------

Les sol·licituds es sotmetran a una avaluació de dues fases, fase 1 o externa i fase 2 o interna.

- Fase 1 o  avaluació externa: A càrrec de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB). Els candidats han d'obtenir una puntuació igual o superior a 50 punts.

- Fase 2 o selecció interna: A càrrec de la Comissió de Selecció Interna. Consisteix en una entrevista personal en què el candidat ha de defensar el projecte de tesi. L'entrevista és presencial i no s'admetran videoconferències: El fet de no assitir a l'entrevista és motiu d'exclusió del procés selectiu. Per superar aquesta fase els candidats han d'obtenir una puntuació igual o superior a 15 punts.

Puntuació final: Suma de les puntuacions obtingudes a les Fases 1 i 2.

La proposta de resolució dels candidats a les ajudes i dels candidats en reserva es publicarà en aquesta mateixa pàgina web, http://dguni.caib.es.

Termini d'al·legacions a la proposta de resolució: 10 dies naturals des de la publicació de la proposta de resolució.

Termini de presentació de documentació: 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució. Si el candidat seleccionat no lliura la documentació en el termini establert, es considerarà que renuncia a l'ajut.

Els ajuts objecte de la convocatòria poden quedar totalment o parcialment vacants.

Enllaços relacionats​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BOIB núm 176 de 30_12_2023: Resolució per la qual es convoquen ajudes de formació del professorat universitari (FPU-CAIB 2024)

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​