avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Ajudes de desplaçament per a l'alumnat universitari de les Illes Balears empadronat a l'illa de Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2023-2024

Ajudes de desplaçament per a l'alumnat universitari de les Illes Balears empadronat a l'illa de Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2023-2024

La Conselleria d'Educació i Universitats, publica en el BOIB número 17, de 3 de febrer de 2024, la Resolució del conseller d'Educació i Universitats per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a l'alumnat de les Illes Balears empadronat a Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2023-2024.

Cofinançat amb el Factor d'Insularitat (RDL 4/2019).

Objecte de l'ajuda: Compensar part del cost del desplaçament per cursar estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27).

A qui va dirigida l'ajuda ? A estudiants universitaris de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca.

Els estudiants universitaris empadronats a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera poden sol·licitar les ajudes de desplaçament d'aquesta convocatòria ? No, els estudiants empadronats a Menorca, Eivissa o Formentera han de sol·licitar les ajudes de desplaçament al seus respectius consells insulars, Consell Insular de Menorca, Consell Insular d'Eivissa, i Consell Insular de Formentera.

La llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024, preveu dotacions pressupostàries específiques perquè els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera publiquin les convocatòries d'ajudes corresponents als estudiants amb domicili a les illes esmentades.

Exclusions: Resten excloses d'aquesta convocatòria les persones que cursen els estudis següents:

Ensenyaments artístics superiors (estudis de música, de dansa, i d'art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny); ensenyaments superiors religiosos; ensenyaments superiors militars; estudis corresponents a títols propis de les universitats; estudis corresponents a un doctorat; estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual, i els estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l'exercici professional que no siguin màsters universitaris oficials; estudis a centres adscrits a universitats que no siguin països de la UE-27.

Qui inicia el tràmit ? Els estudiants universitaris.

Qui pot ser beneficiari ? Estudiants universitaris de les Illes Balears empadronats a Mallorca que s'hagin de desplaçar i residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris oficials a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2023-2024, sempre que no pugin fer els estudis a la seva illa de residència com a alumnes de la Universitat de les Illes Balears o dels centres que hi estan adscrits, bé perquè els estudis no s'hi ofereixen o bé perquè no hi han obtingut plaça, compleixin els requisits generals i acadèmics establerts en la convocatòria i es trobin en alguna de les circumstàncies descrites en cadascuna de les set categories establertes en el punt cinquè de la convocatòria.

S'exigeixen requisits per a optar a les ajudes de desplaçament ? Si, per a poder obtenir una de les ajudes, s'han de complir uns requisits generals (punt 6.1 de la convocatòria) i uns requisits específics de rendiment acadèmic del curs 2022-2023 (punt 6.2 de la convocatòria).

Són compatibles amb altres beques o ajudes ? Les ajudes de desplaçament són incompatibles amb les beques o ajudes per a finalitats similars (matrícula, residència i/o desplaçament) que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d'ajuda o beca per a finalitats similars d'entitats públiques o privades.

Import de la quantia: 1.600,00 euros com a màxim.

Forma de pagament: La Conselleria d'Educació i Universitats abonarà als beneficiaris l'import de les ajudes concedides mitjançant una transferència bancària. Les ajudes seran abonades en un pagament únic.

--------------------

Sol·licitud:

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 4 de març fins al 10 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Com se sol·licita l'ajuda ? La presentació de la sol·licitud es realitza exclusivament de forma electrònica a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte i està disponible en el procediment publicat a la Seu Electrònica de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb el nom de tràmit "Sol·licitud", a la qual es pot accedir clicant aquí o bé al final de la pàgina clicant a "Enllaços: Sol·licitud (accés a la Seu Electrònica)".

El tràmit telemàtic genera els formularis de la sol·licitud i de la declaració responsable de veracitat de dades bancàries, ambdós documents han d'anar SIGNATS ELECTRÒNICAMENT pel sol·licitant.

Qui ha de presentar la sol·licitud ? Els estudiants universitaris.

En el cas de presentació de la sol·licitud en representació d'un tercer, s'haurà d'aportar l'acreditació de la representació legal i vigent per la qual actua la persona que signa la sol·licitud, per a més informació clicau aquí.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud: La documentació requerida en l'apartat 8 de la convocatòria s'ha de presentar de forma electrònica, preferiblement en format PDF, en el moment de realitzar el tràmit telemàtic.

Com s'accedeix al tràmit telemàtic ? L'accés al tràmit s'ha de fer mitjançant identificació i firma electrònica a través d'un dels sistemes següents:

- Cl@ve Permanent de registre de Nivell Avançat, la qual permet la identificació i la firma electrònica a través de l'aplicació "Autofirma" (la Cl@ve PIN només és vàlida per identificar-se, NO per signar tràmits telemàtics): Passos a seguir per a obtenir la Cl@ve presencialment en una oficina de registre -----> clicau aquí.

- DNI electrònic i el seu corresponent lector: Passos a seguir per obtenir el DNIe -----> clicau aquí.

- Certificat digital emès per la FNMT: Passos a seguir per obtenir el Certificat digital -----> clicau aquí.

--------------------

Calendari d'actuacions:

Presentació de sol·licituds: Des del 4 de març fins al 10 de juliol de 2024.

Publicació de l'informe d'esmena de documentació: Entre el 2 i el 6 de setembre de 2024.

Presentació d'esmena de documentació i al·legacions a l'informe: Des de la data de publicació de l'informe d'esmenes fins al 20 de setembre de 2024.

Publicació de la proposta de resolució: Entre el16 i el 31 d'octubre de 2024.

Presentació d'al·legacions a la proposta de resolució: 10 dies naturals des de la publicació de la proposta de resolució.

Renúncia a l'ajuda: 10 dies naturals des de la publicació de la proposta de resolució.

Publicació de la resolució de concessió o exclusió: Posterior a la revisió de les al·legacions presentades a la proposta.

--------------------

Solucions a problemes freqüents per accedir al tràmit telemàtic: Per a consultar les solucions, clicau aquí.

Enllaços relacionats​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BOIB núm 17 de 03_02_2024: Resolució per la qual es convoquen ajudes desplaçament per a estudiants universitaris empadronats a Mallorca que cursen estudis a la Unió Europea el curs acadèmic 2023-2024

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​