Orientació a la ciutadania

Es refereix a avantposar les necessitats de la ciutadania o de la persona destinatària dels productes o serveis i les seves expectatives a qualsevol altra consideració o interès.

Conductes associades

1. Protegeix la confidencialitat de la informació proporcionada i preserva la intimitat. La persona avaluada actua de manera respectuosa i responsable, manté la confidencialitat de la informació que maneja per raó de la seva feina i sempre preserva la intimitat de les persones.

2. Demostra un tracte amable i cordial amb les persones usuàries dels serveis. La persona avaluada tracta de forma amable i cordial les persones usuàries dels serveis que gestiona.

3. Fa tot el que està al seu abast per satisfer les necessitats de les persones usuàries o dels interlocutors i les interlocutores. La persona avaluada s'esforça i fa tot el possible per satisfer les necessitats de les persones usuàries dels serveis que gestiona i dels interlocutors o les interlocutores amb les quals es relaciona quan desenvolupa les seves funcions.

4. Entén els ciutadans i ciutadanes i sap posar-se en el seu lloc i mostrar empatia. La persona avaluada és capaç d'entendre la situació de les persones amb què es relaciona per motiu de la feina i de posar-se en el seu lloc.

5. Disposa d'habilitats comunicatives adequades. La persona avaluada es comunica de manera apropiada per facilitar la comunicació i adequa el missatge a les característiques de les persones amb les quals interactua.

6. Coneix i respecta els drets dels usuaris i les usuàries. La persona avaluada té coneixement dels drets dels usuaris i les usuàries i, a més, la seva actuació professional observa i respecta aquests drets.