Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria del concert per la prestació del Servei d'Orientació Professional (SOP) per al col·lectiu de persones amb diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d'inserció laboral, cofinançat pel Fons Social Europeu

Convocatòria del concert per la prestació del Servei d'Orientació Professional (SOP).

Es subjecten a aquest procediment els concerts de places del Servei d'Orientació Professional (SOP) per al col·lectiu de persones amb diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d'inserció laboral, a l'àmbit territorial de les Illes Balears. Aquest servei està recollit a l'art. 8. del Reial decret 7/2015, de 16 de gener, pel qual s'aprova la Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional d'Ocupació.

Codi SIA

2962494

Persones destinatàries

Poden concertar la prestació del SOP amb el SOIB les entitats del 3r Sector d'Acció social de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El procediment de concertació s'ha de resoldre en el termini de tres mesos a comptar des de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud a l'òrgan competent.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol.licitud de participació en el concert

Requisits

Per a poder concertar la prestació del SOP amb el SOIB les entitats hauran de complir els següents requisits:

a. Han d'estar inscrites en el Cens públic d'organitzacions del 3r sector d'acció social de les Illes Balears depenent del departament competent del Govern de les Illes Balears en matèria de polítiques socials.

b. Han d'estar habilitades mitjançant la inscripció en el Registre d'entitats i serveis d'orientació professional i serveis complementaris, d'acord amb el que disposen els Decrets 35/2022 i 36/2022, de 22 d'agost.

c. Han de tenir acreditat el Servei d'Orientació Professional per a totes les unitats d'orientació que es concertin, pel col·lectiu objecte d'aquest concert, d'acord amb el que disposen els Decrets 35/2022 i 36/2022, de 22 d'agost.

d. Han d'acreditar una experiència mínima de 3 mesos en l'atenció del col·lectiu al qual s'adreça l'objecte del concert.

El SOP acreditat haurà d'estar registrat en el Registre d'entitats i serveis d'orientació professional i serveis complementaris.

Els requisits anteriors s'hauran de complir en el moment de la publicació de la Resolució de convocatòria i fins que s'acabi l'execució de l'acció concertada.

Documentació a presentar

a) Una sol·licitud de participació en el concert.

b) En cas que l'entitat no sigui perceptora econòmica de la Comunitat Autònoma, la declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades.

c) La presentació de la sol·licitud implica que s'autoritza el Servei d'Ocupació de les Illes Balears a obtenir de manera directa l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat i amb la Seguretat Social, llevat que la persona interessada en manifesti expressament la negativa. En aquest cas, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat i de la Seguretat Social, la qual ha de tenir data posterior a la data de publicació d'aquesta convocatòria, juntament amb la sol·licitud de participació en el concert.

d) Una declaració responsable

e) Únicament per a les entitats del grup B, s'haurà de presentar certificat/s i/o declaració/ns responsable/s sobre l'experiència de l'entitat en l'atenció del col·lectiu al qual s'adreça l'objecte del concert.

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Observacions

Una vegada feta la tramitació mitjançant l’ESOIB/ACCFOR, per tal de completar el tràmit i tenir-lo per finalitzat, el document de sol•licitud generat amb l'aplicació s’ha de signar electrònicament pel representant de l’entitat i s'ha de presentar, dins del termini per presentar les sol•licituds, mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la seu electrònica de la CAIB, d’acord amb els articles 16 i 66.6 de la Llei 39/2015.

L'enllaç per tramitar la sol•licitud és https://intranet.caib.es/accfor/principal.xhtml , que generarà un document pdf amb la sol·licitud, la qual s'ha de signar electrònicament pel representant de l’entitat i s'ha d'adjuntar al tràmit telemàtic de sol·licitud.

Fins que no es completi el tràmit de registre electrònic de la sol•licitud mitjançant el tràmit telemàtic a la seu electrònica del SOIB, no es considerarà vàlidament presentada.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà perquè la presentin de la forma indicada anteriorment. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol•licitud la data en la qual s'hagi esmenat.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar