Torna

Servei de Ramaderia - Sanitat Animal

Declaració de leishmaniosi i altres zoonosis en els animals de companyia

Les malalties de declaració obligatòria (MDO) estan recollides en el Reial decret 526/2014, de 20 de juny, pel qual s'estableix la llista de malalties de declaració obligatòria i se'n regula la notificació.

Aquest Reial decret distingeix clarament entre focus primari i secundari, recull les malalties en diversos annexos -I.A, I.B i I.C- i estableix distintes maneres de declaració i comunicació segons els dos criteris esmentats.

La leishmaniosi s'inclou en l'annex I.B del Reial decret, ja que està inclosa en la llista única de l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE, per les seves sigles en anglès), en la qual figura com "altres malalties i infeccions".

Per a la leishmaniosi també s'ha de tenir en compte el Decret 21/2015, de 17 d'abril, pel qual es regulen les mesures de control, prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia en animals i d'altres zoonosis en animals de companyia en l'àmbit de les Illes Balears, que en l'article 11 estableix la leishmaniosi com a zoonosi de notificació i comunicació obligatòria.

Mentre no es creï la fitxa clínica individual com un sistema telemàtic de registre per a les notificacions dels veterinaris, tal com estableix l'article 8 del Decret 21/2015, les malalties que hi figuren s'han de notificar, en el termini màxim d'una setmana des que es confirmin, per mitjà del full adjunt, que s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic ramaderia@dgagric.caib.es, al fax 971176880 o a l'adreça C/ de la Reina Constança, 4 07006 Palma, a l'atenció del Servei de Ramaderia.

MDO Leishmania web 05.06.15 català.pdfComunicació de malalties de declaració obligatòria en animals de companyia