Torna

PARTICIPACIÓ CIUTADANA


EL TRÀMIT DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE LA NORMATIVA

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol norma, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així, accedint al projecte normatiu que us interessi, podreu trobar l'esborrany del projecte normatiu que se sotmèt a informació pública i la forma de fer les al·legacions o adjuntar-ne documentació en el termini que s'indica per a cada cas.

-
-

  

Informació pública en l'elaboració de la normativa vigents ¡PARTICIPAU-HI!

25/03/2024 Projecte de Decret pel qual es fixen els principis generals de la pesca marítima recreativa lucrativa a les aigües interiors de les Illes Balears i es modifiquen el Decret 45/2018 de la Reserva Marina de la costa nord-est d’Eivissa-Tagomago i el Decret 25/2023 de les reserves marines de ses Bledes i des Vedrà-Vedranell
05/04/2024 Projecte de decret pel qual s’estableix la prestació sanitària complementària del programa de cribratge neonatal de malalties endocrinometabòliques de les Illes Balears
22/03/2024  Projecte de Decret del Consell de Cooperació de les Illes Balears
Projecte de Decret del Consell de Cooperació de les Illes Balears Obert des del 22 de març fins al 16 d'abril 2024

 

 

`