Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per al servei de desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió de plans d’higiene, traçabilitat, inspecció pesquera i denúncies de l’entorn TRAGSA

MEPRO 1752/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSATEC

Núm. Expedient: MEPRO 1752/2018

Objecte: desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió de plans d’higiene, traçabilitat, inspecció pesquera i denúncies de l’entorn TRAGSA

Pressupost: 44.315,53 €

Obligacions econòmiques: Resolució de 12 d'abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel la qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a impostos i pel la qual s'adapta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Durada: 12/7/18-30/11/2019.

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 12/7/18

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document