Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

01/08/2019

Instrucció de 13 de maig de 2014 per a l'impuls de l'ús de la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL)

SIMPLIFICACIÓ DOCUMENTAL

Òrgan: Instrucció conjunta del director general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels serveis i del director general d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic.


Data: 13 de maig de 2014


Objecte: Aquesta Instrucció té per objecte establir les pautes que han de seguir els seus destinataris per a sol·licitar, i si ocorre obtenir, l'accés a les dades interoperatives, a conseqüència de l'entrada en vigor del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.


Àmbit d'aplicació: Aquesta Instrucció és aplicable als procediments i a les actuacions que siguin competència dels òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels seus organismes autònoms i de la resta d'ens que integren el sector públic instrumental quan exerceixis potestats administratives, excepte els procediments tributaris i de les actuacions d'aplicació dels tributs, que es regeixen per la seva normativa específica. En els procediments en matèria de contractació administrativa, s'aplicarà sempre que no contradigui la normativa bàsica aplicable.

En tots els casos, l'accessibilitat als documents i a les dades està limitada estrictament als documents i a les dades requerides als ciutadans per a tramitar i resoldre als procediments i les actuacions que siguin competència de l'administració corresponent, d'acord amb la normativa vigent.

Per a més informació podeu descarregar el següent document