Torna

Tramitació UDIT

TRAMESA ELECTRÒNICA DE DOCUMENTS

CANALS DE TRAMESA ELECTRÒNICA DE DOCUMENTS

- Tràmit de presentació d'esmena de deficiències:

Dins la fitxa informativa de cada procediment específic que hi ha identificat i publicat a la seu electrònica, es troba el tràmit de presentació d’esmenes (fase d'instrucció). Aquest tràmit permet aportar documentació a un expedient per tal de poder esmenar-ne les deficiències o anomalies que es trobin durant la tramitació, o perquè es requereixi informació addicional.

El propi tràmit indica el passos a seguir (s’han d’emplenar les dades que correspongui i adjuntar la documentació corresponent).

Per conèixer millor el seu funcionament, accediu a l'apartat Les nostres tramitacions.

Aportació de documentació mitjançant Instància genèrica: 

Per a la presentació genèrica de documents, i en el cas de no existir un tràmit telemàtic específic a la Seu Electrònica de la CAIB, s'ha de fer servir el procediment Instància genèrica (en absència de procediment o servei publicat a la Seu electrònica) amb Codi SIA 2307649 de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

- Enviament electrònic de documentació:

iniciar enviament telematic.JPG

Aquesta eina permet l’enviament de documents en format digital per adjuntar-los posteriorment a un tràmit presencial de la Udit. D'aquesta manera ja no és necessària la seva presentació en paper. En els tràmits telemàtics la documentació s'annexa mitjançant còpies digitalitzades dels documents en format pdf. Aquesta eina de tramesa la poden utilitzar els tècnics titulats competents i els inspectors d'organismes de control.

L'enviament de documentació mitjançant aquesta eina no genera en cap cas un registre d'entrada ni iniciarà un tràmit.

En cap cas s'ha d'emprar aquesta eina per a respondre un requeriment. S'ha d'emprar el tràmit d'esmena que figura a cada procediment en particular.

Característiques i requisits de l'eina Enviament electrònic de documentació:

Tipus de documents que es poden trametre

concepte en què actua l'usuari

tipus de document

Tècnic titulat competent (excepte facultatiu d'explotació minera)

Projecte (PRO)
Certificat de direcció d'obra (CDO)
Memòria tècnica de disseny (MTD)
Certificat de la normativa d'aplicació en instal·lacions d'aigua (CNA)
Certificat de xemeneies d'evacuació pdc (CXE)
Certificat dipòsits GLP en un terrat (CDT)

Director facultatiu d'explotació minera

Projecte (PRO)
Certificat de direcció d'obra (CDO)
Pla de labors (PLA)
Document intern de seguretat (DIS)
Document de seguretat i salut (DSS)
Informe de restauració (IRE)

Inspector d'organisme de control

Certificat d'inspecció inicial (OCA)
Informe d'explotació minera (ECA)

Les característiques del sistema són les següents:

  • L'usuari ha de disposar d'un certificat digital, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Govern de les Illes Balears ja que l'eina funciona sobre la plataforma de tramitació telemàtica. Per a la correcta instal·lació del certificat podeu contactar amb el telèfon de suport informàtic 012 (fora de les Illes Balears: 971225791)
  • Permet l'enviament de documents visats i no visats.
  • L'enviament telemàtic de documents no és una tramitació. Només consisteix en dipositar en forma d’arxiu digital els documents en un servidor de la CAIB perquè puguin associar-se a l’expedient que s’iniciarà amb posterioritat de forma presencial.
  • S’ha de realitzar una tramesa per a cada tipus de document
  • El format dels documents ha de ser del tipus pdf, i el tamany màxim és de 30 Mb.
  • El sistema torna un justificant de tramesa telemàtica amb un número de referència que servirà per associar el document a l'expedient presencial que es tramita.
  • Per associar el document a un tràmit presencial s'haura d'aportar en paper el justificant de tramesa telemàtica (model 02.202).