Torna

Sobirania Alimentària

PROGRAMES I OBJECTIUS DEL PROJECTE D’INVERSIÓ


L’objectiu principal d’aquest projecte d’inversió és el suport de les necessitats materials i els serveis externs per sostenir les actuacions per a la promoció i la regulació del mercat dins la política de sobirania alimentària. Per això, en el marc d’aquest projecte, els principals objectius plantejats són els següents:


- Creació i engegada del Servei de Millora de la Transparència en el Funcionament de la Cadena Agroalimentària.

- Dinamització, conservació i revaloració de mercats, de fires singulars i de la venda directa. Projectes i actuacions de dinamització de la venda i distribució dels productes de proximitat.

- Campanyes de promoció i suport al consum responsable d’aliments de proximitat obtinguts de manera sostenible, agroecològica, tradicional i artesanal a les distintes baules de la cadena alimentària.


- Elaborar i coordinar un pla estratègic per a la dinamització, conservació i revaloració de mercats i fires singulars de les Illes Balears que comporti la priorització d'espais per a productors locals.


- L'elaboració del reglament d'aplicació de la venda directa que, entre altres mesures, doni suport legal als venedors de productes agroalimentaris locals i artesans en els mercats i fires.


- Fomentar l'associacionisme com a element de gestió i participació en els mercats.


- Tramitar les gestions necessàries en coordinació amb altres administracions públiques per a dinamitzar i promocionar els mercats i per a declarar-los com a integrants del patrimoni immaterial balear, desenvolupant un estudi de caràcter històric, sociològic i antropològic d'aquests tipus d'esdeveniments i iniciant el procés de catalogació com a fórmula per a valorar-los i preservar-ne el valor històric i sociocultural. 


- Promoure entre els municipis l’objectiu de potenciar els mercats com un focus d’atracció no només comercial, sinó també turístic i cultural, dotant dels mitjans, el pressupost i la formació adequades als agents implicats per a desenvolupar plans individualitzats en cada mercat que permetin multiplicar l’atractiu estètic i de satisfacció d’experiència de compra per als perfils de consumidors interns (veïns de la zona) i forans (visitants i turistes).


- Dissenyar una campanya de promoció institucional dels mercats balears que faci valer la tradició i la cultura de les Illes, els productes de proximitat, de qualitat, tradicionals i locals, i que la difusió de la qual es dirigeixi a millorar la xarxa de comerç de productes alimentaris d’origen local.


- Transferència dels resultats de les actuacions mitjançant la publicació al web.


DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS A DUR A TERME


Les activitats a dur a terme dins les línies mestres de la Direcció General seran les següents:


a) Suport al foment de la compra pública social i sostenible en restauració col·lectiva.

 

b) Estudis per a la diagnosi del mercat, contractes i actuacions de foment de les compres públiques per als menjadors escolars, programes pilot per abastir els menjadors escolars públics amb aliment de producció local i ecològica. Actuacions de formació de la família educativa i els productors en matèria d’aliments de proximitat.

c) Suport de la producció sostenible agrària (o primària vegetal i ramadera) i de la pesquera de les Illes Balears.


d) Promoció de productes agroalimentaris i pesquers locals. Foment i revaloració de l’autoproveïment d’aliments, pinsos i productes de l’agroindústria artesanal.


e) Promoció les polítiques d’igualtat de la dona i reforçament del seu paper en la política agrària i alimentària. Foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats d’homes i dones, lluita contra la bretxa salarial de gènere i foment de l’emprenedoria femenina al medi rural i marí.


f) Foment del consum responsable i lluita contra el malbaratament alimentari.

TERMINI D’EXECUCIÓ


El termini d’execució d’aquest projecte d’inversió és des de la data d’aprovació fins al dia 31 de desembre de 2021.