L'article 160 de la Llei Agrària tracta la perspectiva d’igualtat de gènere

Article 160 La perspectiva d’igualtat de gènere
1. La perspectiva d’igualtat de gènere ha de ser present en el desenvolupament de totes les actuacions que derivin d’aquesta llei. Per tant, s’ ha de tenir en compte la situació específica de dones i homes, considerant les diferències quant a necessitats i prioritats d’uns i d’altres amb l’ objectiu d’eliminar efectes discriminatoris potencials.
2. Els principis bàsics que han de regir les actuacions de les administracions competents en el marc d’aquesta llei són:
a) Igualtat de tracte entre homes i dones, sens perjudici de discriminació positiva cap a les dones.
b) Igualtat d’oportunitats com a element imprescindible per a la viabilitat i la pervivència del medi rural, considerant la discriminació positiva cap a les dones, en especial en els casos en què la situació de partida de la dona en el món rural sigui de desigualtat.
c) Integració de la perspectiva de gènere, incloent, entre altres aspectes, la valoració de l’impacte de gènere amb anterioritat a l’ aprovació de normes i plans, la variable de sexe en les estadístiques agràries, agroalimentàries i del medi rural i indicadors de gènere a l’avaluació de les polítiques.
d) Criteris de priorització per a la incorporació de les dones a les activitats agrària i agroalimentària i l’accés a les activitats formatives.

3. D’acord amb la normativa aplicable s’ha d’elaborar un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a les activitats agrària i agroalimentària de les Illes Balears, en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei. Aquest pla ha d’establir condicions per promoure l’ocupació de dones a les explotacions agràries i agroindústries, afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar, en un escenari de coresponsabilitat, i millorar la formació i la capacitació femenines per a la carrera professional i l’accés de les dones als quadres tècnics i directius de les explotacions. També ha de tenir en compte, entre altres aspectes, el foment de l’autoocupació i l’emprenedoria femenina, i la participació i la integració de les dones en els òrgans de govern de cooperatives i societats agroalimentàries, consells reguladors i altres òrgans de gestió de signes distintius i marques de qualitat diferenciada, grups de desenvolupament rural i organitzacions de productors i interprofessionals.
4. Es treballarà per assolir la paritat en la composició de tots i cadascun dels òrgans col·legiats de consulta i assessorament en matèria agrària i forestal.