Torna

Sobirania Alimentària

Contracte menor de servei d'edició i producció de material audiovisual com element de promoció i difusió del paper de la pagesia als mercats tradicionals i la venda directa.

Des de la Direcció general de Polítiques per la Sobirania Alimentària volem contractar el servei d'edició i producció de material audiovisual com element de promoció i difusió del paper de la pagesia als mercats tradicionals i la venda directa. 

Documentacio adjunta:

-Plec de prescripcions tècniques ( Plec edició i producció material audiovisualMercat 2.odt)  

-Model d'oferta econòmica (02 Oferta económica_R.doc02 Oferta económica_R.doc) és el pressupost on indicau el preu de la vostra oferta

-Model de notificació (03 Model notificació electrónica.docx03 Model notificació electrónica.docx) és per a informar del vostre correu electrònic oficial amb el qual establir les comunicacions amb el servei de contractació.

Termini de presentació: fins el 20 de novembre.

 

Les ofertes presentades han de ser document originals, degudament signades pel representant de l'empresa i han d'incloure les dades identificatives de l'empresa i l'oferta econòmica desglossada amb i sense IVA. Poden presentar-se registrant la sol·licitud amb la documentació o adreçant els document signats electrònicament al correu s.alimentaria@dgagric.caib.es .

Direcció general de Polítiques per la Sobirania Alimentària 
Conselleria d'Agricultura,Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145
07009 Palma
Tel. 971 17 66 66
ext. 62742
Mòb. 689568525