Torna

Sobirania Alimentària

La revaloració dels mercats i les fires ha de servir per a millorar el medi rural i agrari, el patrimoni històric i cultural associat, i contribuir a la desestacionalització.

Objectius

El projecte pretén la millora de l'autoabastiment alimentari a les Illes Balears sobre la base de processos participatius amb el sector productiu i els consumidors, millorant la cadena alimentària mitjançant la dinamització, conservació i promoció dels mercats agraris de proximitat i les fires singulars.

Actuacions

El conjunt dels mercats i fires singulars de les Illes Balears simbolitza un model de venda directa i de km 0 de productes alimentaris obtinguts i elaborats de forma local que apropa al sector agrari, ramader, pesquer i a les indústries agroalimentàries vinculades, a la població resident i flotant de les illes de forma periòdica per tot el territori de les Illes Balears. Han patit un retrocés davant el creixement de les grans superfícies i supermercats.

Els mercats i les fires a més del seu valor als circuits curts de distribució agrària local duen associats valors beneficiosos per l'economia, els medis rural, agrari i marí, el patrimoni cultural i turisme més sostenible i de temporada baixa.

Per això, aquest projecte es planteja els següents objectius específics:

- Estudi i diagnòstic sobre el paper dels mercats i fires singulars en la producció dels aliments sostenibles, saludables i locals.

- Desenvolupar una estratègia interinstitucional de dinamització, conservació i posada en valor dels mercats i fires singulars que contempli la priorització d'espais destinats a la venda directa i mesures que millorin la presència del sector de l'agroalimentació local i artesana en aquests espais comercials.

- Fomentar l'associacionisme, la creació de xarxes de coordinació entre mercats i el consum responsable.

- Dinamitzar els mercats i els circuits curts de comercialització i el consum responsable per a consumidors i productors.

- Catalogar els mercats com a patrimoni immaterial balear per valorar-los i preservar el valor històric i sociocultural.

- Promoure plans específics individualitzats per a cada mercat a nivell municipal i dissenyar una campanya de promoció institucional dels mercats i fires singulars a nivell balear.

ITS 2019-157  Finançat amb fons de l’Impost del Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears.

desc_IllesBalearsSostenibles_CAT_col.jpg

Projecte d'inversió: Actuacions per a la dinamització, conservació i posada en valor de mercats i fires singulars, ITS 2019-157.

PROGRAMES I OBJECTIUS DEL PROJECTE D’INVERSIÓ

L'objectiu general és contribuir a la millora de l'autoabastiment alimentari de les Illes balears sobre la base de processos participatius amb el sector productiu i els consumidors, millorant la cadena alimentària mitjançant la dinamització, conservació i promoció dels mercats agraris de proximitat i les fires singulars, fomentant la valoració dels productes alimentaris sostenibles, locals, saludables i de qualitat sensibilitzant a la població en la importància de la producció d'aliments locals que a més compleixen amb els objectius mediambientals, formen part de models d'economia circular i baix impacte ambiental. Per tant, són mesures per a la mitigació del canvi climàtic i per a la millora de la salut a través de l'alimentació.

Els objectius específics són:

- Estudiar i diagnosticar el paper dels mercats i fires singulars en la producció dels aliments sostenibles, saludables i locals.

- Desenvolupar una estratègia interinstitucional de dinamització, conservació i posada en valor dels mercats i fires singulars que contempli la priorització d'espais destinats a la venda directa i mesures que millorin la presència del sector de l'agroalimentació local i artesana en aquests espais comercials.

- Fomentar l'associacionisme, la creació de xarxes de coordinació entre mercats i el consum responsable.

- Dinamitzar els mercats i els circuits curts de comercialització i el consum responsable per a consumidors i productors.

- Catalogar els mercats com a patrimoni immaterial balear per valorar-los i preservar el valor històric i sociocultural.

- Promoure plans específics individualitzats per a cada mercat a nivell municipal i dissenyar una campanya de promoció institucional dels mercats i fires singulars a nivell balear.

ACTIVITATS A DUR A TERME

Les activitats a dur a terme dins les línies mestres de la Direcció General seran les següents:

- Anàlisi de la cadena alimentària en mercats i fires singulars.
- Estudi del paper dels aliments sostenibles, saludables i locals en els mercats i fires singulars.
- Estudi sobre el paper de la pagesia en la cultura material i immaterial dels mercats i fires singulars.
- Elaboració d’una estratègia de dinamització, conservació i posada en valor dels mercats, fires singulars i la venda directa.
- Desenvolupament normatiu i promoció de la venda directa.
- Accions formatives i dinamizadores de la venda directa.
- Tallers i jornades per dinamitzar la venda directa i els circuits curts de comercialització.
- Estudi per a incloure els mercats en el catàleg de patrimoni immaterial de la humanitat.
- Suport a plans específics de mercats.
- Campanyes de promoció de producte local, mercats, fires singulars, circuits curts i venda directa.
- Desenvolupament de materials de promoció.
- Desenvolupament d’espais webs para la promoció de producte local i models de venda directa.
- Transferència dels resultats de les actuacions mitjançant la publicació a la web.

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució d’aquest projecte d’inversió és des de la data d’aprovació fins al dia 22 de juliol de 2022.

MEMORIA_2021_(1)-final.pdfMEMORIA 2021.pdf