Projecte d'inversió: Actuacions per a la dinamització, conservació i posada en valor de mercats i fires singulars, ITS 2019-157.


Objectius

L'objectiu general és contribuir a la millora de l'autoabastiment alimentari de les Illes balears sobre la base de processos participatius amb el sector productiu i els consumidors, millorant la cadena alimentària mitjançant la dinamització, conservació i promoció dels mercats agraris de proximitat i les fires singulars, fomentant la valoració dels productes alimentaris sostenibles, locals, saludables i de qualitat sensibilitzant a la població en la importància de la producció d'aliments locals que a més compleixen amb els objectius mediambientals, formen part de models d'economia circular i baix impacte ambiental. Per tant, són mesures per a la mitigació del canvi climàtic i per a la millora de la salut a través de l'alimentació.

Els objectius específics són:

- Estudiar i diagnosticar el paper dels mercats i fires singulars en la producció dels aliments sostenibles, saludables i locals.

- Desenvolupar una estratègia interinstitucional de dinamització, conservació i posada en valor dels mercats i fires singulars que contempli la priorització d'espais destinats a la venda directa i mesures que millorin la presència del sector de l'agroalimentació local i artesana en aquests espais comercials.

- Fomentar l'associacionisme, la creació de xarxes de coordinació entre mercats i el consum responsable.

- Dinamitzar els mercats i els circuits curts de comercialització i el consum responsable per a consumidors i productors.

- Catalogar els mercats com a patrimoni immaterial balear per valorar-los i preservar el valor històric i sociocultural.

- Promoure plans específics individualitzats per a cada mercat a nivell municipal i dissenyar una campanya de promoció institucional dels mercats i fires singulars a nivell balear.


Activitats a dur a terme

Les activitats a dur a terme dins les línies mestres de la Direcció General seran les següents:

- Anàlisi de la cadena alimentària en mercats i fires singulars.

- Estudi del paper dels aliments sostenibles, saludables i locals en els mercats i fires singulars.

- Estudi sobre el paper de la pagesia en la cultura material i immaterial dels mercats i fires singulars.

- Elaboració d’una estratègia de dinamització, conservació i posada en valor dels mercats, fires singulars i la venda directa.

- Desenvolupament normatiu i promoció de la venda directa.

- Accions formatives i dinamizadores de la venda directa.

- Tallers i jornades per dinamitzar la venda directa i els circuits curts de comercialització.

- Estudi per a incloure els mercats en el catàleg de patrimoni immaterial de la humanitat.

- Suport a plans específics de mercats.

- Campanyes de promoció de producte local, mercats, fires singulars, circuits curts i venda directa.

- Desenvolupament de materials de promoció.

- Desenvolupament d’espais webs para la promoció de producte local i models de venda directa.

- Transferència dels resultats de les actuacions mitjançant la publicació a la web.


Termini d'execució

El termini d’execució d’aquest projecte d’inversió és des de la data d’aprovació fins al dia 22 de juliol de 2022.

ITS 2019-157  Finançat amb fons de l’Impost del Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears.

desc_IllesBalearsSostenibles_CAT_col.jpg