Objecte del contracte:
estudi sobre el paper de la pagesia en la cultura material i immaterial dels mercats i fires singulars de les Illes Balears.

Import d'adjudicació: 14.700 € + IVA.

Adjudicatari: Tomás Vibot Railakari.

Plec de prescripcions tècniques: PlegESTUDI_SOBRE_EL_PAPER_DE_LA_PAGESIA_EN_LA_CULTURA_MATERIAL_I_IMMATERIAL_DELS_MERCATS_I_FIRES_SINGULARS_DE_LES_ILLES_BALEARS.pdfPrescripcions tècniques

Enllaç a la Plataforma de contratació: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=zB189xjx1tpvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Estudi: El paper de la pagesia bo1.pdfEstudi del paper de la pagesia a mercats i fires