Torna

Sobirania Alimentària

Procediment d’adquisició d’aliments del sector primari per a la seva distribució amb finalitat socials. 

Les condicions que han de complir els productors que vulguin acollir-se a la compra pública d’aliments destinats a entitats benèfiques  són les següents: 


-Seran organitzacions socials destinatàries les que es dediquen a distribuir i repartir aliments i els menjadors socials, censades per la Conselleria de Afers socials  o en tot cas aquelles que rebin aliments  a través d’elles. La informació i actuacions de les entregues es coordinaràn amb la direcció general de  Serveis Socials de forma quincenal.


-Pot sol·licitar la compra pública qualsevol productor agricultor o ramader  professional, directament, o a través de les seves associacions.


-El productor s’ha d’isncriure  en un cens de proveïdors d'aliments per entitats socials (gestionat per la direcció general de Polítiques per la Sobirania Alimentària) on aportaran totes les dades necessàries i una previsió de subministre setmanal i indicaran la producció total   i la  destinada al sector del serveis de menjar (HORECA) tot referit a quilos de les  dues darreres campanyes.


-La inscripció s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable dels següents punts: estar al corrent d’obligacions tributàries i  de la seguretat social, haver perdut les vendes habitualment destinades al sector del serveis de menjar (HORECA), comprometre’s a subministrar l’aliment procedent  de la seva explotaciói que no superi el 15% de la mitjana dels totals comercialitzat a les dues darreres campanyes, amb la periodicitat setmanal i complint les condicions establertes  i complir la legalitat vigent en matèria sanitària.


-El períodes d’actuació pot iniciar-se a partir de l’alta com a proveïdor i pot estendre’s fins a 30 dies després de l’acabament de l’estat d’alarma o fins que  s’esgotin els fons destinats a l’acció. 


-Els preus de compra a l'agricultor es determinaran ajustant-los als d’origen segons disposi l'Observatori de preus  de la direcció general de Polítiques per la Sobirania Alimentària i en cap cas  s'abonarà cap producte per davall del seu preu de cost (per a productes ecològics s'incrementarà en un 25 %).


-Els aliments s’han de subministrar, empaquetats en caixes apropiades que seran retornades a posteriori, si s’escau i en el format de trossejat i envasat adequat al consumidor en el cas de la carn.

El aliments han de estar en òptim estat per al seu consum, en cas contrari, la mercaderia serà retornada sense dret a pagament i no podran tornar a participar  d'aquesta acció. A més, s'han de respectar les mesures sanitàries que l'organització i l’autoritat sanitària establesquin: guants, mascaretes, desinfecció i distàncies de seguretat. 

El màxim de productes per proveïdor serà establert setmanalment, adaptat en 

funció de la demanda de les entitats benèfiques i segons la disponibilitat pressupostària. 


-Els tipus d’aliment i les quanties s’estableixen per la direcció general  a partir de les sol·licituds de les necessitats de les organitzacions benèfiques.


-S’ha de justificar la distribució amb les factures pagades que reuneixin els requisits i les formalitats legals  i un quadre d’actuacions on s’indiqui (Aliments -tipus, quantia i format-, lloc i data de distribució, beneficiari,..).


-Els pagament és tramitarà al final de la campanya de compra pública i no cobrirà  les despeses de distribució.


-La distribució és a càrrec dels productors i s’ha de fer arribar a les entitats socials centralitzant  els punts d’entrega. 

-Se podrá sol·licitar a l’empresa TRAGSA suport per la distribució en cas que  els productors i les entitats socials no la pueden proporcionar.


-Setmanalment, el divendres s’enviaran les existències d'excedents dels productors i dilluns següent es sol·licitaran les necessitats de les entitats que es comunicaran als productors per organitzar-ne la distribució durant la setmana.


-En cas de superar l’oferta s’exclouran els productors per ordre invers d’inscripció al cens


 

DECLARACIÓ RESPONSABLE


Nom o raò social:                         NIF/CIF:                         

Representant                                        NIF:

Correu electrònic: Telèfon: 

Adreça: 

Finca d’origen: Núm RGEA


Com a beneficiari  de la compra pública d’excedents d’aliments destinats a entitats benèfiques

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

1. Que NO s’han detectat entre les persones relacionades amb la meva activitat, símptomes relacionats amb el COVID-19 (febre o tos o dificultats respiratòries). 

2. Que els productes oferits s'han produït a la nostra explotació amb núm de RGEA:      . 

3. Que reunesc tots els requisits legals per a produir i comercialitzar productes agropecuaris, estic al corrent  d'obligacions tributàries  i amb la seguretat social i complesc la legalitat vigent en matèria sanitària i  les condicions necessàries per vendre i facturar a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a les seves empreses públiques o mitjançant entitats amb la consideració de mitjans propis.


5. Que em compromet a subministrar l’aliment procedent  de la nostra explotació i amb la periodicitat setmanal i complint les condicions establertes i sense superar el 15% de mitjana dels totals comercialitzats a les dues darreres campanyes .

4.- Que estic en disposició de sotmetre’m  a les actuacions de control de  l'òrgan competent.

5. Que l’any 2018 la producció era de ( seleccionau l’opció ):

hortalisses
                                                          milers de kg
carn
                                                              milers de kg
llet
                                                              milers de kg
6. Que l’any 2019 la producció era de ( seleccionau l’opció ):

hortalisses
                                                            milers de kg
carn
                                                              milers de kg
llet
                                                              milers de kg


4. Que la crisi sanitària ha fet disminuir les vendes habitualment destinades al sector del serveis de menjar (HORECA).  La producció de les  dues darreres campanyes destinada a HORECA és de: ……………………..milers de  kg (2018) i……………….... miler de kg (2019)

Palma,       de maig de 2020


El sol·licitant o el seu representant