Torna

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

 

L'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) és una entitat pública empresarial adscrita a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per mitjà de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. La seva gerència està a càrrec de Georgina Brunet Ródenas.


Les funcions de l'IRFAP són:

a) Promoure, coordinar, planificar, desenvolupar i avaluar programes d’investigació i desenvolupament, d’innovació, de digitalització i d’experimentació en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.

b) Promoure l’establiment d’acords de col·laboració amb altres entitats o institucions públiques que actuen en l’àmbit de la investigació i el desenvolupament tecnològic.

c) Promoure, coordinar, planificar, desenvolupar i avaluar actuacions i programes de formació i de transferència de coneixement i de tecnologia en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.

d) Prestar assessorament especialitzat en matèria de recerca, desenvolupament, innovació, digitalització, experimentació i millora del coneixement a agrupacions, empreses, cooperatives i altres agents dels sectors agrari, pesquer i agroalimentari.

e) Contribuir a la modernització, a la digitalització, a la millora i a l’impuls de la competitivitat dels sectors agrari, pesquer i agroalimentari.

f) Contribuir al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, pesquer i agroalimentari.

g) Elaborar i mantenir les estadístiques dels sectors agrari i pesquer pluriinsulars de les Illes Balears.

h) Col·laborar en la planificació de les polítiques agràries i pesqueres derivades de la política agrària comuna i de caràcter pluriinsulars, i executar-la.

i) Dur a terme les actuacions de camp i de laboratori en matèria de producció agrària i pesquera.

j) Controlar els rendiments agraris.

k) Millorar i conservar els recursos genètics animals i vegetals.

l) Dur a terme les actuacions de camp i de laboratori en matèria de sanitat agrària i pesquera.

m) Controlar i certificar la producció específica o diferenciada, com per exemple la producció integrada i la producció ecològica, entre d’altres.

n) Prestar serveis al sector primari, com ara el servei de gestió tècnica i econòmica de les explotacions, i el subministrament d’inputs.

o) Promocionar els productes alimentaris de les Illes Balears.

p) Gestionar i administrar les zones de pesca protegides i, si escau, vigilar i inspeccionar l’activitat pesquera de les Illes Balears.

q) Fomentar les activitats agràries i pesqueres, de conformitat, si escau, amb les bases reguladores.

r) Redactar projectes i dirigir i executar les obres relacionades amb les infraestructures agràries.

s) Dur a terme qualsevol classe d’activitat industrial, de comercialització i de prestació de serveis relacionades amb els sectors agrari, pesquer i alimentari que li encomani la conselleria competent en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca.

t) Desenvolupar qualsevol altra funció que estigui relacionada amb les que s’esmenten a les lletres anteriors o que li sigui complementària.