Torna

Qualitat dels Serveis

PHOTO.PNG

El Servei de Qualitat i Avaluació de la Direcció General de Transparència, Participació i Voluntariat neix amb la intenció de fomentar la millora continuada dels serveis que ofereix el Govern de les Illes Balears. I ho vol fer des d’una triple perspectiva: donant publicitat activa als indicadors que permeten avaluar les polítiques públiques que desenvolupa el Govern; analitzant els serveis que s’ofereixen per millorar-ne la qualitat; i demanant l’opinió del ciutadà per avaluar si aquestes polítiques assoleixen els seus objectius.

La suma d'aquestes tres línies de feina cerca millorar l'eficiència i eficàcia d'aquestes polítiques públiques, no només a nivell de gestió interna sinó també pel que fa als resultats que percep la ciutadania a la qual van adreçades.

Una via per fomentar aquesta millora és donar la màxima difusió possible a la informació estadística i als indicadors que es publiquen en diverses webs per part de diferents administracions o entitats. Aquests indicadors, combinats amb els factors socials, mediambientals i econòmics, poden ajudar a avaluar l'actuació de les administracions.

Per tot això, en aquest web es posarà a l'abast de la ciutadania diferents indicadors agregats per àrees d'actuació, indicant la font original, facilitant l'accés a una informació objectiva amb la qual analitzar i avaluar la situació i l'actuació de les diferents administracions en cada una d'aquestes àrees. La informació s'oferirà el més actualitzada possible i es podrà consultar en diferents formats. Quan sigui possible, s'inclourà la comparativa amb la resta de Comunitats Autònomes -especialment amb aquelles que tenen un context social i econòmic més semblant al de les Illes Balears- per tal de facilitar la comparativa dels diferents indicadors a nivell territorial i poder observar la seva evolució.

També des de aquesta web es vol donar a la ciutadania la possibilitat de fer suggeriments i comentaris respecte a temes de qualitat i avaluació, per exemple proposant més indicadors o altres fonts d'informació, o indicar qualque error en la informació exposada. Per això, es pot enviar un correu a la direcció qualitat@dgptv.caib.es