Torna

Procediments de funció pública

Excedència voluntària per incompatibilitat

 

Nom del procediment

Excedència voluntària per incompatibilitat

Objecte

Concessió excedència voluntària per incompatibilitat al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Normativa reguladora

Article 53.3 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d'adequació de determinats procediments de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar resolució.
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.1 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).

Termini màxim per resoldre i notificar

1 mes

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Directora general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 31 de 4 de març de 2021)

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions

La sol·licitud de reingrés al servei actiu s'ha de sol·licitar en el termini màxim de 30 dies des del cessament.

Tramitació

 PDF Sol·licitud

Documentació:

- Còpia del nomenament o presa de possessió que motiva la incompatibilitat.

- Si la sol·licitud la tramita el/la representant de la persona interessada s'ha d'aportar una fotocòpia del document acreditatiu de la representació, si no és mitjançant el REA.

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.