Torna

Pla Anual Normatiu del Govern de les Illes Balears

El Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, en la sessió de dia 23 de desembre de 2016 adoptà l'acord següent, pel qual s'aprova el Pla Anual Normatiu del Govern de les Illes Balears per a l'any 2017:


"El dia 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Entre les novetats més importants que introdueix, aquesta norma estableix les bases de conformitat amb les quals s’han de desenvolupar la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària de les administracions públiques, amb l’objecte d’assegurar-ne l’exercici d’acord amb els principis de bona regulació, així com d’assolir la predictibilitat de l’ordenament, com a corol·lari imprescindible del dret constitucional a la seguretat jurídica.


La Llei 39/2015 aposta, en definitiva, per millorar la planificació normativa ex ante. Per això, tal com preveu l’article 132, totes les administracions públiques han de fer públic un pla normatiu anual en el qual es recullin totes les propostes amb rang de llei o de reglament que s’hagin d’elevar per ser aprovades l’any següent. Aquest pla, una vegada aprovat, s’ha de publicar en el portal de la transparència de l’Administració pública corresponent.


Per tant, d’acord amb l’article 132 de la Llei 39/2015, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de fer pública la planificació de les normes que té previst tramitar i enllestir durant l’any 2017. Aquest pla s’ha d’elaborar a partir de les previsions normatives de les diverses conselleries i, després d’aprovar-lo el Consell de Govern, s’ha de publicar en el Portal de la Transparència de l’Administració de la Comunitat Autònoma.


Recopilada la informació sobre les iniciatives normatives —legals i reglamentàries— que les diferents conselleries volen impulsar i culminar l’any vinent, és procedent sotmetre-la a la consideració del Consell de Govern perquè aquest òrgan col·legiat superior de govern, si escau, pugui aprovar-la com a Pla Anual Normatiu del Govern de les Illes Balears per a l’any 2017.


Per tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:


Primer. Aprovar el Pla Anual Normatiu del Govern de les Illes Balears per a l'any 2017, que conté la previsió de les iniciatives, legals o reglamentàries, que s'han d'elevar per a la seva aprovació l'any vinent i que s'insereix com a annex d'aquest Acord.


Segon. Ordenar la publicació del Pla Anual Normatiu esmentat en el Portal de la Transparència de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears".


MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL NORMATIU PER A L'ANY 2017


El Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, en la sessió de dia 23 de juny de 2017 adoptà l'acord següent, pel qual s'aprova la modificació del Pla Anual Normatiu del Govern de les Illes Balears per a l'any 2017:


"El dia 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Entre altres prescripcions, tal com preveu l’article 132 de la Llei esmentada, totes les administracions públiques han de fer públic un pla normatiu anual en el qual es recullin totes les propostes amb rang de llei o de reglament que s’hagin d’elevar per ser aprovades l’any següent. Aquest pla, una vegada aprovat, s’ha de publicar en el portal de la transparència de l’administració pública corresponent.


En aquest sentit, el Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Presidència, en la sessió del dia 23 de desembre de 2016, va aprovar el Pla Anual Normatiu del Govern de les Illes Balears per a l’any 2017.


Així, per primera vegada, l’executiu autonòmic assoleix la predictibilitat de l’ordenament, com a corol·lari imprescindible del dret constitucional a la seguretat jurídica.


En efecte, si una iniciativa legislativa o reglamentària no consta inclosa en el pla anual normatiu ni queda justificat en la memòria d’impacte normatiu el motiu pel qual no s’ha complert aquest tràmit, per aprovar la iniciativa esmentada s’ha d’exigir la modificació prèvia del pla anual normatiu de què es tracti.


Tanmateix, la dita modificació ha de tenir sempre un caràcter excepcional i s’ha de formalitzar només en circumstàncies especials, quan afecti projectes normatius impulsats per diferents conselleries i fruit de les contingències de l’acció de govern.


Amb aquesta finalitat, s’han recopilat les iniciatives normatives —legislatives i reglamentàries— que, a instàncies de cada conselleria, s’han d’incloure en el Pla Normatiu vigent, com també els projectes normatius que, incorporats avui en el Pla esmentat, s’haurien de suprimir d’aquest Pla amb la modificació que es tramiti.


Un cop sistematitzada aquesta informació de les diferents conselleries, és procedent sometre-la a la consideració del Consell de Govern perquè aquest òrgan col·legiat superior de govern, si escau, pugui aprovar-la com a modificació del Pla Anual Normatiu del Govern de les Illes Balears per a l’any 2017.


Per tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:


Primer. Modificar el Pla Anual Normatiu del Govern de les Illes Balears per a l’any 2017, aprovat per Acord del Consell de Govern de dia 23 de desembre de 2016, que conté la previsió de les iniciatives, legals o reglamentàries, que s’han d’elevar per a la seva aprovació l’any vinent i que s’insereix com a annex d’aquest Acord.


Segon. Ordenar la publicació de la modificació del Pla Anual Normatiu del Govern de les Illes Balears per a l’any 2017 en el Portal de la Transparència de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears".

PLA ANUAL NORMATIU 2017- APROVACIÓ I MODIFICACIÓ.pdfPLA ANUAL NORMATIU 2017- APROVACIÓ I MODIFICACIÓ