Torna

Pla Anual Normatiu del Govern de les Illes Balears

L’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix —amb el caràcter de legislació bàsica— que totes les administracions públiques han d’aprovar i publicar en el seu portal de la transparència un pla normatiu anual, en el qual es recullin totes les propostes amb rang de llei o de reglament que s’hagin d’elevar per ser aprovades l’any següent.

 

Segons s’assenyala en l’exposició de motius de la mateixa Llei, aquesta planificació ex ante té per objecte assegurar l’exercici de les potestats normatives de les administracions públiques d’acord amb els principis de bona regulació i aconseguir la predictibilitat de l’ordenament, com a corol·lari imprescindible del dret constitucional a la seguretat jurídica. A més, la Llei també aposta per potenciar l’avaluació ex post, la qual cosa implica la necessitat d’analitzar ulteriorment el grau d’assoliment del pla.

 

Per tant, d’acord amb l’article 132 de la Llei 39/2015, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de fer pública la planificació de les normes que té previst tramitar i enllestir durant l’any 2018. Aquest pla s’ha d’elaborar a partir de les previsions normatives de les diverses conselleries i, després d’aprovar-lo el Consell de Govern, s’ha de publicar en el Portal de Transparència de l’Administració de la Comunitat Autònoma.

 

Recopilada la informació sobre les iniciatives normatives —legals i reglamentàries— que les diferents conselleries volen impulsar i culminar l’any vinent, és procedent sotmetre-la a la consideració del Consell de Govern perquè, si escau, pugui aprovar-la com a Pla Anual Normatiu del Govern de les Illes Balears per a l’any 2018.

 

Per tot això, propòs al Consell de Govern que adopti el següent

 

Acord

 

Primer. Aprovar el Pla Anual Normatiu del Govern de les Illes Balears per a l’any 2018, que conté la previsió de les iniciatives, legals o reglamentàries, que s’han d’elevar per a la seva aprovació l’any vinent i que s’insereix com a annex d’aquest Acord.

 

Segon. Ordenar la publicació del Pla Anual Normatiu esmentat en el Portal de la Transparència de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fulla de Càlcul Pla Anual Normatiu 2018

PDF Pla Anual Normatiu 2018