Torna

Pla Anual Normatiu del Govern de les Illes Balears

El dia 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Entre les novetats més importants que introdueix, aquesta norma estableix les bases de conformitat amb les quals s’han de desenvolupar la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària de les administracions públiques, amb l’objecte d’assegurar-ne l’exercici d’acord amb els principis de bona regulació, així com d’assolir la predictibilitat de l’ordenament, com a corol·lari imprescindible del dret constitucional a la seguretat jurídica.

La Llei 39/2015 aposta, en definitiva, per millorar la planificació normativa ex ante. Per això, tal com es preveu en l’article 132, totes les administracions públiques han de fer públic un pla normatiu anual en el qual es recullin totes les propostes amb rang de llei o de reglament que s’hagin d’elevar per ser aprovades l’any següent. Aquest pla, una vegada aprovat, s’ha de publicar en el portal de la transparència de l’administració pública corresponent.

Per tant, amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de fer pública la planificació normativa que té previst tramitar i enllestir durant l’any 2017. Aquesta obligació no comprèn, però, les iniciatives legislatives i reglamentàries que s’hagin d’elevar per ser aprovades enguany, perquè, malgrat que la Llei ha començat a vigir el 2 d’octubre de 2016, el pla normatiu es refereix a les propostes normatives previstes per a l’any següent.

Tanmateix, encara que la publicació de les iniciatives legislatives i reglamentàries que es preveu aprovar des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 fins al final de 2016 no sigui forçosa, pot ser una acció oportuna per tal de donar compliment immediat als principis de bona regulació, seguretat jurídica i transparència que fonamenten les exigències de planificació normativa introduïdes per la nova llei reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb aquesta finalitat, la Conselleria de Presidència —que exerceix, per mitjà de la Direcció General de Relacions amb el Parlament, la competència de coordinació de la iniciativa legislativa i de l’exercici dels poders normatius del Govern i de l’Administració de la Comunitat Autònoma, com també la coordinació del desplegament normatiu de l’Estatut d’autonomia— ha demanat la previsió normativa a cada una de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma per al darrer trimestre de 2016. Un cop rebudes totes les respostes, es disposa de la informació necessària per publicar el pla normatiu de 2016.

El pla normatiu de 2016 recull, doncs, totes les propostes legislatives i reglamentàries que les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma preveuen que s’aprovin durant els mesos d’octubre, novembre i desembre d’aquest any. Això no obstant, malgrat que les iniciatives legislatives i reglamentàries de l’Administració de la Comunitat Autònoma s’inclouen en el pla perquè es preveu l’aprovació de les unes i les altres, cal tenir en compte que aquesta aprovació té un significat distint en cada cas. Pel que fa a les iniciatives reglamentàries, l’acord de l’òrgan executiu corresponent —el Govern o el conseller que pertoqui— suposa l’aprovació definitiva de la norma; en el cas de les iniciatives legislatives, en canvi, el Consell de Govern no aprova el text final d’una norma, sinó —llevat dels decrets llei, que, per la seva naturalesa, són difícilment previsibles, i dels decrets legislatius— un projecte de llei que es tramet al Parlament. Per tant, la interpretació correcta de la informació que consta en el pla normatiu exigeix tenir present la singularitat, pel que fa a l’aprovació, de les dues classes d’iniciatives normatives —legislatives i reglamentàries— a les quals fa referència.

El pla normatiu de 2016 s’articula d’acord amb l’estructura orgànica de l’Administració de la Comunitat Autònoma i conté, per tant, la informació corresponent a cada conselleria: Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme; Conselleria de Presidència; Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques; Conselleria d’Educació i Universitat; Conselleria de Serveis Socials i Cooperació; Conselleria de Salut; Conselleria de Comerç, Treball i Indústria; Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca; Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, i Conselleria de Transparència, Cultura i Esports. Respecte de cada conselleria s’enumeren, en relacions separades, les iniciatives legislatives i les reglamentàries.

Finalment, cal assenyalar que, atès que el contingut i l’estructura del pla normatiu no es troben detallats en la Llei, la Direcció General de Relacions amb el Parlament, a fi d’homogeneïtzar i sistematitzar la informació recollida, ha elaborat i tramès a les conselleries uns formularis en forma de taula amb les dades rellevants de les iniciatives legislatives i reglamentàries. En concret, els formularis d’ambdós tipus d’iniciatives comprenen les dades següents: títol, objecte de la norma, òrgan responsable de tramitació i calendari d’aprovació. El quadre d’iniciatives legislatives inclou, a més, la dada relativa a si l’avantprojecte de llei es fa en compliment d’una previsió expressa de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca- Iniciatives legals.pdfConselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (iniciatives legals)

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca- Iniciatives reglamentàries.pdfConselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (iniciatives reglamentàries)

Conselleria de Presidència- Iniciatives legals.pdfConselleria de Presidència (iniciatives reglamentàries)

Conselleria de Salut- Iniciatives reglamentàries.pdfConselleria de Salut (iniciatives reglamentàries)

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació-Iniciatives reglamentàries.pdfConselleria de Serveis Socials i Cooperació (iniciatives reglamentàries)

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat- Iniciatives legals.pdfConselleria de Territori, Energia i Mobilitat (iniciatives legals)

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat- Iniciatives reglamentàries.pdfConselleria de Territori, Energia i Mobilitat (iniciatives reglamentàries)

Conselleria de Transparència, Cultura i Esports- Iniciatives reglamentàries.pdfConselleria de Transparència, Cultura i Esports (iniciatives reglamentàries)

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria- Iniciatives reglamentàries.pdfConselleria de Treball, Comerç i Indústria (iniciatives reglamentàries)

Conselleria dEducacio i Universitat- Iniciatives reglamentàries.pdfConselleria d'Educacio i Universitat (iniciatives reglamentàries)

PDFConselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (iniciatives reglamentàries)

PDFConselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (iniciatives legals)

PDFConselleria d'Innocació, Recerca i Turisme (iniciatives legals)

PDFConselleria d'Innocació, Recerca i Turisme (iniciatives reglamentàries)