Torna

Participació ciutadana

Què és la participació ciutadana?                 

La participació ciutadana és una peça fonamental del sistema democràtic que promou la construcció d'una societat activa que ajudarà a impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política. Aquesta societat, mitjançant la seva implicació en els assumptes públics, enriqueix l'acció del Govern i la dota d'eficàcia, però, al mateix temps, aquest dret ciutadà ajuda a generar un equip de govern més exigent i de més qualitat.

El procés participatiu és un diàleg constructiu i argumentat entre la ciutadania i les institucions, en què tenim l'oportunitat de dur a terme un seguiment del treball i l'acció dels nostres governants i dels assumptes públics, i la possibilitat de col·laborar en la construcció d'una societat millor. Amb els processos participatius les decisions guanyen legitimitat, representen un projecte públic i generen coneixement i respecte entre l'Administració i la ciutadania.

L'Administració de la CAIB vol afavorir els mecanismes de participació i de cultura democràtica mitjançant les noves tecnologies, entre altres vies, mitjançant mecanismes de democràcia directa degudament estructurats o altres processos o instruments participatius.

Aquests mecanismes de participació mitjançant les noves tecnologies pretenen ser una eina eficaç i accessible de participació ciutadana com a canal d'informació en dues direccions, en tant en quant permeti, d'una banda, a la ciutadania conèixer en tot moment les iniciatives, projectes i polítiques que es duen a terme en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i opinar sobre elles i, d'una altra, proporcioni al Govern una valuosa informació sobre les seves inquietuds, necessitats i interessos.