PLA D'INDUSTRIA


   

El Pla estratègic industrial 2017-2025 de les Illes Balears ha estat elaborat per l'Administració Competent en matèria industrial, seguint un procés sistemàtic d'anàlisi, reflexió i contrast de les claus estratègiques i operatives del desenvolupament competitiu de la indústria balear. Aquest Pla s'incardina entorn d'una sèrie de referents externs que abracen diverses comunicacions presentades per la Comissió Europea en els últims anys, així com l'aprovació de l'Agenda per a l'enfortiment del sector industrial d’Espanya i que configuren l’envolupant institucional i normatiu. Així mateix, el Pla adquireix tot el seu sentit en el marc de la Llei d'Indústria de les Illes Balears i enfila amb el Pla Industrial de les Illes Balears de 2011-2020 i el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017.

El Pla d'Industrialització ha estat contrastat, esmenat i validat pels principals agents que operen a l’Arxipèlag a nivell institucional i sectorial, públic i privat, amb la finalitat d'aconseguir una visió consensuada de les prioritats, objectius i eixos estratègics, i avançar, en la materialització de sinergies en un àmbit en el qual proliferen iniciatives dels diferents agents assenyalats.

Aquest Pla té el seu fonament jurídic en la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d'indústria de les Illes Balears (BOIB núm. 88 de 20 de juliol de 2017), el qual estableix la necessitat de realitzar un pla director de política industrial entès com el document que estableix les línies generals i directrius bàsiques de la Política industrial de la Comunitat Autònoma.

L'objectiu general del Pla, tal i com recull l’esmentada Llei 4/2017, de 12 de juliol, a l’article 17 és potenciar el desenvolupament de l'activitat industrial, augmentant els paràmetres de productivitat, competitivitat i qualitat, com a via per contribuir a l'establiment d'un patró econòmic basat en el creixement sostenible i creació de llocs de treball de qualitat.

En el moment en el qual es defineix aquest Pla Industrial, i a partir de l'anàlisi de la situació general del sector industrial balear i d'alguns sectors tradicionals en particular, s'estableixen una sèrie d'objectius, així com les mesures considerades necessàries per aconseguir-los. Els vuit objectius recollits en aquesta estratègia industrial es vertebren entorn de quatre grans eixos. Amb la finalitat d'aconseguir aquests objectius, es recullen mesures que es materialitzen en diverses línies estratègiques i plans d'actuació. Entre els objectius esmentats, destaca aconseguir incrementar el pes de la indústria sobre el PIB de les Illes Balears en un termini de deu anys.

    

-PDF Pla d'Indústria 2018-2025

-PDF Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual s'aprova el programa de millora de la competitivitat i la productivitat per l'any 2018

-PDF Acord pel qual s'aprova una modificació del Pla Director d'Indústria de les Illes Balears 2018-2025