Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Signatura electrònica al Govern Balear

La firma electrònica assegura la identitat del signant a més de la integritat del document.

Les eines que automatitzen els processos de signatura electrònica de documents al Govern Balear són:

  • IBKey, que és la plataforma de fluxos de signatura electrònica que permet gestionar els signants i els revisors de la documentació.
  • Portafib, que és l'eina que permet signar i/o rebutjar documents.
  • Custòdia documental, que és l'eina que emmagatzema els documents signats i incorpora el segell de temps assegurant el moment de la firma i la validesa del certificat amb que se van signar.


Documentació necessària i manuals

  Guia de procediments de firma electrònica

 Manual usuari - Assistent de signatura electrònica.pdf Manual d'usuari - Assistent de signatura electrònica d'Ibkey

Controladors

Arxiu GenèricControlador targeta G&D (SafeSign v3.0.124 - 64 bits)

Arxiu GenèricControlador targeta G&D (SafeSign v3.0.124 - 32 bits)

Arxiu GenèricControlador targeta Bit4Id

Arxiu GenèricControlador targeta Oberthur (Windows 32 bits).zip

Arxiu GenèricControlador targeta Oberthur (Windows 64 bits).zip

Arxiu GenèricControlador teclat Cherry G83-6644 (v3.3)

FirmaCloudDesktop

FirmaCloudDesktop és l'eina necessària per a emprar els certificats digitals d'empleat públic al núvol.

FirmaCloudDesktop (Windows 32 bits)

FirmaCloudDesktop (Windows 64 bits)

Més informació

Si necessitau més informació, podeu enviar un correu-e a seguretat @ dgtic.caib.es