Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

La DGMAD: Organització

 • Direcció general 
 • Servei del procés de dades
        - Responsable de la plataforma tecnològica que permet la gestió del Govern.
        - Organitza i manté els sistemes d'informació.
        - Gestiona la xarxa corporativa de dades del Govern. 
        - Proporciona accés a les noves tecnologies de la informació a tots els usuaris.
 • Servei de sistemes d'informació
        - Manté i millora les aplicacions de gestió corporatives en el Govern a càrrec de la DGMAD.
        - Potencia i manté la web corporativa del Govern quant a disseny i incorporació de noves funcionalitats.
        - Coordina i realitza el seguiment de projectes estratègics del Govern en temes d'Administració Electrònica i fomentar la interoperabilitat de dades.
        - Col·labora amb les conselleries en l'anàlisi i estudi d'alternatives de programari i en la confecció dels plecs de presincripcions tècniques per a vigilar que es compleix la normativa vigent quant a sistemes de la informació.
        - Coordina la implantació dels serveis telemàtics i altres projectes estratègics en temes d'Administració Digital.
        - Desenvolupa, implanta i millora les solucions informàtiques per a l’avanç de l’Administració Electrònica.
 • Servei de comunicacions i ràdio
        - Responsable de les telecomunicacions del Govern: telefonia fixa i mòbil, dades i accés a Internet.
        - Administra les competències de l'administració autonòmica en matèria de radiodifusió sonora en FM, TDT local i Cable.
        - Supervisa l' elaboració del Pla Director Sectorial de Telecomunicacions.
 • Servei de seguretat
        - Responsable de la definició de les polítiques de seguretat preventiva en comunicacions, sistemes i aplicacions.
        - Supervisa la implementació de components de seguretat a la xarxa corporativa del Govern.
        - Coordina els aspectes tecnològics relatius al compliment de la LOPD.