Tràmit de vista de les proves d’abril de 2024

El tràmit de vista de les proves d’abril de 2024 es durà a terme els dies 27 i 28 de juny de 2024 a Mallorca, Menorca i Eivissa, en horari de matí.

En els documents següents es poden consultar les dates, els llocs i els horaris de les sessions de tràmit de vista, per nivells i illes:

B2 - Persones convocades al tràmit de vista.pdf Persones convocades al tràmit de vista de la prova de nivell B2

C1 - Persones convocades al tràmit de vista.pdf Persones convocades al tràmit de vista de la prova de nivell C1

C2 - Persones convocades al tràmit de vista.pdf Persones convocades al tràmit de vista de la prova de nivell C2

LA - Persones convocades al tràmit de vista.pdf Persones convocades al tràmit de vista de la prova de llenguatge administratiu

Presentació al tràmit de vista

El tràmit de vista és només per a les persones que el sol·licitaren dins el termini de sol·licitud de revisió de les proves (del 28 de maig al 3 de juny de 2024).

Els examinands convocats al tràmit de vista han de comparèixer en el lloc, el dia i l’hora fixats.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

  • El dia del tràmit de vista totes les proves ja estan corregides i, també, revisades.

  • La sessió del tràmit de vista no té caràcter acadèmic.

  • En el tràmit de vista es podran consultar l’original o una còpia de la prova i els criteris de correcció.

  • Els solucionaris de les proves es podran consultar, però no se’n facilitarà cap còpia, atès que estan publicats a la pàgina web Llengua Catalana EBAP.

  • Durant el desenvolupament de la sessió del tràmit de vista no es podrà utilitzar cap tipus d’aparell o dispositiu electrònic.

  • Els examinands que hagin assistit al tràmit de vista disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà que s'hagi duit a terme la sessió, per presentar un escrit d’al·legacions contra la puntuació obtinguda.

  • Els escrits d’al·legacions s’han de presentar en el Registre de l’EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • La Comissió Tècnica de Català (CTC) de l’EBAP contestarà les al·legacions que estiguin argumentades mitjançant un informe individualitzat.

  • Les llistes definitives d’aptes i no aptes es publicaran una vegada que la CTC de l’EBAP hagi resolt totes les reclamacions, hagi determinat la qualificació final dels exercicis i de les proves de tots els certificats de nivell i hagi notificat els informes de resposta.