Llistes provisionals d'aptes i no aptes

(proves d'abril de 2024)

B2 C1 C2

Llenguatge administratiu

PDF B2 - Mallorca

PDF B2 - Eivissa

PDF B2 - Formentera

PDF C1 - Mallorca

PDF C1 - Menorca

PDF C1 - Eivissa

PDF C1 - Formentera

PDF C2 - Mallorca

PDF C2 - Menorca

PDF C2 - Eivissa

PDF LA - Mallorca

PDF LA - Menorca

PDF LA - Eivissa

PDF LA - Formentera

Requisits per superar les proves

Per superar les proves oficials i obtenir el certificat corresponent, s’ha d'assolir la puntuació mínima establerta per a cada bloc.

Revisió de les proves

El termini per sol·licitar la revisió de la prova i el tràmit de vista és del 28 de maig al 3 de juny, ambdós inclosos.

Les sol·licituds s’han de fer mitjançant el formulari següent: Sol·licitud_tramit_vista.pdfSol·licitud_tramit_vista.pdf

Aquestes sol·licituds s'han de presentar en el Registre de l'EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

No s'acceptarà cap sol·licitud de revisió ni de tràmit de vista enviada a través del correu electrònic.

Tràmit de vista

L'EBAP informarà de la data concreta del tràmit de vista en aquest mateix web i per correu electrònic.

En el tràmit de vista es podrà consultar l’original o una còpia de la prova i els criteris de correcció.

No es facilitarà cap còpia del solucionari de la prova, atès que es pot consultar en el web Llengua Catalana EBAP.

El dia del tràmit de vista totes les proves ja estan corregides i, també, revisades.

La sessió del tràmit de vista no té caràcter acadèmic.

Durant el desenvolupament de la sessió del tràmit de vista no es podrà utilitzar cap tipus d’aparell o dispositiu electrònic.

Al·legacions i llistes definitives d'aptes i no aptes

Els examinands que hagin assistit al tràmit de vista disposaran d’un termini de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà que hagi tingut lloc la sessió per presentar un escrit d’al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió Tècnica de Català de l'EBAP contestarà les al·legacions que estiguin argumentades.

Els escrits d'al·legacions s'han de presentar en el Registre de l'EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les llistes definitives d'aptes i no aptes es publicaran una vegada que la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP hagi resolt totes les reclamacions, hagi determinat la qualificació final dels exercicis i de les proves de tots els certificats de nivell i hagi notificat els informes de resposta.

 Informació addicional

No s’han corregit totalment les proves que presenten algun bloc no superat. En aquests casos, figura la denominació NQ («no qualificat»).

Accés a les proves i els solucionaris

Pàgina Web Nivell B2

Pàgina Web Nivell C1

Pàgina Web Nivell C2

Pàgina Web Llenguatge administratiu