Torna

Llengua catalana EBAP

Llistes provisionals d'aptes i no aptes de les proves de català de l'EBAP d'abril de 2023 (dret d'examen de 2022)

B2 C1 C2

Llenguatge administratiu

PDF B2 - Mallorca

PDF B2 - Menorca

PDF B2 - Eivissa

PDF C1 - Mallorca

PDF C1 - Menorca

PDF C1 - Eivissa

PDF C1 - Formentera

PDF C2 - Mallorca

PDF C2 - Menorca

PDF C2 - Eivissa

PDF LA - Mallorca

PDF LA - Menorca

Requisits per superar les proves de llengua catalana

Per superar les proves oficials i obtenir el certificat corresponent, s’ha d'assolir la puntuació mínima de cada bloc.

Tràmit de vista

– El termini per sol·licitar la revisió de la prova i el tràmit de vista és del 29 de maig al 2 de juny, ambdós inclosos.

Les sol·licituds s’han de fer mitjançant el formulari següent: Sol·licitud tràmit vista.pdf Sol·licitud tràmit vista, que s'ha d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es.

– S’informarà de la data concreta del tràmit de vista a la pàgina web i per correu electrònic.

Informació addicional

– No s’han corregit totalment les proves que presenten algun bloc no superat. En aquests casos, figura la denominació NQ («no qualificat»).

- En el tràmit de vista es podrà consultar l’original o una còpia de la prova i els criteris de correcció.

- No es facilitarà cap còpia del solucionari de la prova, atès que es pot consultar a la pàgina web Llengua Catalana EBAP.

- El dia del tràmit de vista totes les proves ja estan corregides i, també, revisades.

- La sessió del tràmit de vista no té caràcter acadèmic.

- Els examinands que hagin assistit al tràmit de vista disposaran d’un termini de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà que hagi tingut lloc la sessió per presentar un escrit d’al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió Tècnica de Català de l'EBAP contestarà les al·legacions que estiguin argumentades.

- Durant el desenvolupament de la sessió del tràmit de vista no es podrà utilitzar cap tipus d’aparell o dispositiu electrònic.

- Les llistes definitives d'aptes i no aptes es publicaran una vegada que la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP hagi resolt totes les reclamacions i hagi determinat la qualificació final dels exercicis i de les proves de tots els certificats de nivell.

Accés a les proves i els solucionaris

Pàgina Web Nivell B2

Pàgina Web Nivell C1

Pàgina Web Nivell C2

Pàgina Web Llenguatge administratiu