Torna

Llengua catalana EBAP

Tornar al llistat de notícies

26/05/2023

Novetats Pla Llengua Catalana de l'EBAP per a 2023

Criteri de preferència per processos d’estabilització

En el Pla de 2023 gaudeix de preferència en la selecció de l’alumnat el personal empleat públic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental que en depèn, que compleixi les dues condicions següents:

a) s’ha presentat a una convocatòria d’estabilització aprovada per les entitats esmentades;

b) s’ha acollit a l’exempció d’acreditació del nivell de coneixements de llengua catalana que preveu la disposició addicional tretzena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears.

Inscripció

El personal amb accés al Portal del Personal pot inscriure’s a a través d’aquest enllaç.

El personal sense accés al Portal del Personal pot inscriure’s de dues maneres:

a) Per Internet, seguint la ruta Llengua Catalana EBAP > Pla de Formació de Llengua Catalana 2023 > Inscripció.

b) Presentant en el Registre de l’EBAP (amb cita prèvia a través d'aquest enllaç), o en qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la sol·licitud model, disponible a Llengua Catalana EBAP > Pla de Formació de Llengua Catalana 2023 > Inscripció i a les seus de l’EBAP.

La sol·licitud (en qualsevol de les modalitats d’inscripció) incorpora una declaració responsable sobre els requisits en la data d’inici dels cursos (setembre de 2023).

Acreditació dels requisits

En el moment de la inscripció no s’ha d’aportar cap document.

Els requisits que figurin en la declaració responsable s’han d’acreditar dins el termini d’esmena (de set dies hàbils) un cop que s'hagi publicat la llista provisional de persones admeses als cursos i la llista d’espera.

La documentació que acredita els requisits s’ha de presentar, de manera telemàtica o presencial, en el Registre de l’EBAP (amb cita prèvia a través d'aquest enllaç) o en qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015.