Termini d'inscripció

Del 7 al 20 de juny de 2024 (ambdós inclosos)

Només es permet la inscripció a un curs. Si es detecta que la mateixa persona ha fet diverses sol·licituds, l’EBAP la inscriurà d'ofici en el nivell que hagi sol·licitat en primer lloc, de manera que és important tenir clar, abans de fer la inscripció, quin curs es vol sol·licitar.

Modalitats d'inscripció

1. A través de la Intranet

El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (inclòs el personal del Servei de Salut i el dels cossos docents) i el del seu sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal, ha de tramitar la sol·licitud per aquest mitjà.

Instruccions matriculació per Intranet

2. A través d'Internet

El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents pot tramitar la sol·licitud mitjançant la inscripció per Internet, amb el tràmit telemàtic.

Instruccions matriculació per Internet

 3. Presencialment

El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents, pot tramitar les sol·licituds de manera presencial.

S’han d’emplenar totes les dades de la sol·licitud. Les sol·licituds incompletes poden ser causa d’exclusió.

Aquestes sol·licituds s’han de presentar en el Registre de l’EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Model de sol·licitud de curs: Sol·licitud de cursos Pla de Llengua Catalana 2024

Requisits d'inscripció

Tenir la condició de personal al servei de les administracions públiques

Pot participar en els cursos de llengua catalana:

a) Tot el personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), inclòs el personal del Servei de Salut i el dels cossos docents.

b) El personal dels organismes i els ens del sector públic instrumental de la CAIB.

c) El personal de les altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats dependents.

d) El personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears (UIB).


Coneixements de llengua catalana

Per inscriure’s a un curs, cal acreditar els coneixements d’un nivell anterior, d’acord amb la taula següent:

Curs

Requisit

B2

Nivell A2 o B1

C1

Nivell B2

C2

Nivell C1

LA

Nivell C1 o C2

A l’efecte d’acreditar el requisit de català, només es reconeixen els certificats expedits per l’EBAP, o els expedits, homologats o declarats equivalents per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. Podeu consultar els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports aquí.

Persones amb dret d'examen de la convocatòria d'abril de 2024

Els examinands que no superaren alguna de les parts de les proves en la convocatòria d'abril de 2024 i en conserven el dret d'examen per a la convocatòria de proves de 2025 no han de fer cap tràmit previ i no s'han d'inscriure a cap curs. L'EBAP els inclourà d'ofici en la llista de persones amb dret d'examen en les proves d'abril de 2025.