Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives de les associacions empresarials més representatives

Objectiu: Ajudar al manteniment d'estructures organitzatives de les associacions empresarials més representatives

Codi SIA

2945306

Persones destinatàries

Organitzacions empresarials amb domicili a les Illes Balears que tinguin la condició de més representatives en l'àmbit de les Illes

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos comptadors des que acabi el període de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Documents relacionats amb el procediment

  • Publicació BOIB
    Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives de les associacions empresarials més representatives

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els requisits que han d'acreditar les entitats sol·licitants són els següents:

1. Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les organitzacions empresarials amb domicili a les Illes Balears que tinguin la condició de més representatives en l'àmbit de les Illes, d'acord amb la disposició addicional sisena de l'Estatut dels treballadors, aprovat per mitjà del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. D'altra banda, per ser beneficiari de qualsevol tipus d'ajut les organitzacions empresarials sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, abans de dictar la proposta de resolució.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de dictar la proposta de resolució.

c) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiàries dels ajuts establertes en l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions.

d) No haver estat sancionades o condemnades en els tres darrers anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa firma o condemnades per sentència judicial firma.

Documentació a presentar

S'han d'adjuntar els documents següents, en original o fotocòpia compulsada:

a) Sol·licitud específica de la convocatòria

b) Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom del l'organització empresarial sol·licitant. La representació pot acreditar-se per qualsevol forma vàlida en dret.

c) Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'ha de fer segons el que preveu l'apartat 6 del mateix article.

d) Pel que fa als requisits que estableix el punt 2.a) i b) de l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir informació relativa al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte en el cas que en denegui expressament el consentiment, supòsit en què haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

e) Memòria de l'activitat objecte de la subvenció.

f) Pressupost detallat de les despeses previstes per al període subvencionable.

g) Justificació, mitjançant declaració responsable, que l'entitat sol·licitant no disposa de recursos suficients per finançar l'execució de l'activitat que se subvenciona, en el supòsit que l'entitat sol·liciti el pagament anticipat del 75 % de l'import de la subvenció.

h) Justificació, mitjançant declaració responsable de les circumstàncies excepcionals que permeten realitzar el pagament anticipat sense exigència prèvia de cap garantia, en el cas que així ho sol·liciti l'entitat interessada.

i) Declaració responsable de les persones representants orgàniques o voluntàries de l'entitat sol·licitant en què s'expressi el compromís incondicional que l'ajut que es concedeix es destinarà a les finalitats pròpies de l'organització que se subvencionen: manteniment de les seves estructures organitzatives.

j) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, degudament emplenada i signada segons el model que podeu trobar en l'adreça d'Internet https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administraciones/tramites/servicio/4486284

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies comptadors a partir del tercer dia hàbil següent a la publicació de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Àrea de Subvencions

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176600

(foliva@dgtreslab.caib.es)

X

Justificació

Requisits

La justificació s'ha de documentar per mitjà del compte justificatiu, que s'ha de compondre dels documents següents, de conformitat amb els models que s'adjunten a aquesta convocatòria com a annex 1:

Documentació a presentar

a) Memòria de les activitats dutes a terme i dels criteris objectius d'imputació, per a la correcta comprensió de l'activitat efectivament realitzada i la seva relació amb el projecte presentat pel beneficiari i amb l'aprovat per l'Administració. A més, la memòria ha d'incloure tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte.

b) Relació dels justificants imputats, mitjançant una llista numerada, ordenada sistemàticament segons la naturalesa de la despesa i detallada de tots els documents que permetin l'acreditació del compliment de les condicions imposades de la subvenció, com també del seu cost.

c) Documentació justificativa de les despeses efectuades per un import igual o superior al pressupost presentat juntament amb la sol·licitud, previst en el punt novè, lletra e), que ha d'incloure una còpia de les factures i dels altres documents de valor probatori equivalents i s'ha d'ajustar a les previsions que estableix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (BOE núm. 289 de 01 de desembre de 2012).. A més, s'han d'adjuntar els justificants de pagament de les factures, com poden ser els extractes o els certificats bancaris destacats convenientment o rebuts dels proveïdors en què consti la data, el segell, la raó o la denominació social i el NIF del proveïdor i la signatura i la identificació de la persona que els signa.

d) En el supòsit d'organitzacions empresarials més representatives que manquin d'estructures organitzatives pròpies i usin les de les federacions que les integren, podran justificar la despesa per mitjà de factures, d'altres documents de valor probatori equivalent i justificants de pagament expedits a nom de les federacions que en formen part.

Resta de documentació que s'exigeixi a la convocatòria.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per justificar l'import de la subvenció concedida acaba el 8 de novembre de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Àrea de Subvencions

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176600

(foliva@dgtreslab.caib.es)

X

Esmena i presentació de documentació

Requisits

Es pot presentar documentació de qualsevol tràmit sempre que s'estigui dins el termini de presentació establert i també per presentar la documenntació requerida a instància de l'Administració

Documentació a presentar

Termini màxim

El que estableixi el tràmit corresponent o el termini estipulat per l'Administració en el cas de que s'hagi requerit documentació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Àrea de Subvencions

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176600

(foliva@dgtreslab.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar