Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a fomentar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears

Objectiu: Concedir ajuts destinats a fomentar la participació institucional de les organitzacions sindicals i de les organitzacions empresarials més representatives de les Illes Balears.

Codi SIA

2945269

Persones destinatàries

Les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de les Illes Balears en els termes establerts en l'article 3.1 de la Llei 2/2011, de 22 de març.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos comptadors des que acabi el període de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Documents relacionats amb el procediment

  • Publicació BOIB
    Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts per a fomentar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els requisits que han d'acreditar les entitats sol·licitants són els següents:

a) No estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser beneficiàries dels ajuts establertes en l'article 10 de la Llei de subvencions, Text refós aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

b) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social abans de dictar la proposta de resolució.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de dictar la proposta de resolució.

d) No haver estat sancionades o condemnades en els tres darrers anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa firma o condemnades per sentència judicial ferma.

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud, s'han d'adjuntar els documents següents:

a) Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom de l'entitat sol·licitant. La representació es pot acreditar per qualsevol forma vàlida en dret.

b) Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les prohibicions previstes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 de la Llei de subvencions, aprovada pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'haurà de fer de conformitat amb allò que preveu l'apartat 6 del mateix article.

c) Pel que fa al requisit previst en el punt 2.b) i c) de l'apartat cinquè de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir informació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant, l'entitat sol·licitant també pot aportar els certificats corresponents de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que acreditin que es troba al corrent de les obligacions indicades.

d) Justificació, mitjançant declaració responsable, que l'entitat sol·licitant no disposa de recursos suficients per finançar l'execució de l'activitat que se subvenciona, en el supòsit que l'entitat sol·liciti el pagament anticipat del 75 % de l'import de la subvenció.

e) Justificació, mitjançant declaració responsable, de les circumstàncies excepcionals que permeten realitzar el pagament anticipat sense exigència prèvia de cap garantia, en el cas que així ho sol·liciti l'entitat interessada.

f) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, degudament emplenada i signada segons el model que podeu trobar en l'adreça d'Internet

https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administraciones/tramites/servicio/4486284

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador a partir del tercer dia hàbil següent a la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Àrea de Subvencions

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176600

(micampomar@dgtreslab.caib.es)

X

Justificació

Requisits

La documentació justificativa que han de presentar les entitats sol·licitants de l'ajuda és la següent:

Documentació a presentar

Certificats de les persones titulars de les secretaries dels òrgans de participació institucional de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i del Servei d'Ocupació de les Illes Balears que a continuació s'enumeren, que acreditin que les entitats beneficiàries han participat en els òrgans indicats, amb indicació de les reunions convocades i de l'assistència de cada organització empresarial i sindical:

— Mesa Social Tripartida de les Illes Balears.

— Comissió Consultiva de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de les Illes Balears.

— Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears.

— Comissió de Seguiment de les Clàusules Socials.

— Consell de Salut Laboral de les Illes Balears.

— Consell de Direcció del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

— Comissió Assessora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

— Consell de Formació Professional de les Illes Balears.

— Comissió Permanent del Consell de Formació Professional de les Illes Balears.

— Consell de Direcció del Consorci de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears.

— Mesa de Coordinació i Seguiment del Pacte per la Competitivitat i l'Ocupació de Qualitat i el Progrés Social de les Illes Balears.

— Mesa Tècnica d'Economia, Ocupació i Formació del Pacte per la Competitivitat i l'Ocupació de Qualitat i el Progrés Social de les Illes Balears.

— O qualsevol altre òrgan al que tinguin l'obligació d'assistir

Termini màxim

El termini per justificar l'import de la subvenció concedida acaba el dia 10 de novembre de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Àrea de Subvencions

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176600

(micampomar@dgtreslab.caib.es)

X

Esmena i presentació de documentació

Requisits

Es pot presentar documentació de qualsevol tràmit sempre que s'estigui dins el termini de presentació establert i també per presentar la documentació requerida a instància de l'Administració

Documentació a presentar

Termini màxim

El que estableixi el tràmit corresponent o el termini estipulat per l'Administració en el cas de que s'hagi requerit documentació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Àrea de Subvencions

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176600

(micampomar@dgtreslab.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar