Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes pel procediment de concurs, amb caràcter d'urgència, per a la sostenibilitat de les indústries culturals en el marc de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19

Contribuir a compensar els perjudicis ocasionats a les indústries culturals de les Illes Balears, a causa de la suspensió o pèrdua d'activitat que suposi una reducció de la facturació en el període d'1 d'abril de 2020 a 30 de juny de 2020 en almenys el 75 % en relació amb la mitjana de facturació de qualsevol dels quatre trimestres naturals de 2019 com a conseqüència de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de la COVID-19, durant el període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020.

Codi SIA

2312279

Persones destinatàries

Són beneficiaris d'aquestes ajudes les indústries culturals de les Illes Balears que acreditin la suspensió o pèrdua d'activitat en els termes indicats en els apartats 1.2 i 1.3 de la convocatòria.

Els beneficiaris han de tenir el domicili social o l'establiment permanent a les Illes Balears.

Els beneficiaris d'aquesta convocatòria hauran de tenir com a objecte social el desenvolupament d'activitats de caràcter professional en el sector cultural.

S'exclouen com a beneficiàries les entitats sense ànim de lucre i les persones físiques. Així mateix, s'exclouen les societats públiques i les entitats de dret públic i qualsevol altra empresa o organització en la qual la participació d'aquestes sigui majoritària.

Termini per a resoldre i notificar

Termini de 3 mesos comptadors des del dia següent al de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

La sol·licitud s'ha de fer per mitjà del model normalitzat (annex 2) el qual s'ha de presentar emplenat i signat.

Documentació a presentar

a) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica:

— fotocòpia del NIF de la persona jurídica i fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— document constitutiu de la persona jurídica

— estatuts socials inscrits degudament en el registre

— document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

— document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural.

b) Declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat (annex 3) de la convocatòria.

c) Còpia de la resolució de l'autoritat laboral que autoritza l'ERTO, si escau, d'acord amb els supòsits dels articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. Excepcionalment es podrà aportar la sol·licitud, tot i que en la fase de justificació s'haurà d'aportar la resolució.

d) Memòria descriptiva i detallada dels efectes de la pandèmia COVID-19, en la qual cal incloure la descripció de l'activitat professional i l'estructura del sol·licitant, amb la trajectòria professional, el seu àmbit geogràfic d'actuació, el nombre de treballadors contractats, si escau, i tota la informació que el sol·licitant consideri rellevant.

e) Documentació justificativa, si escau, de la suspensió o pèrdua d'activitat que suposi una reducció de la facturació en el període d'1 d'abril de 2020 a 30 de juny de 2020 en almenys el 75 % en relació amb la mitjana de facturació de qualsevol dels quatre trimestres naturals de 2019 (1-1-2019 a 31-3-2019, 1-4-2019 a 30-6-2019, 1-7-2019 a 30-9-2019, i 1-10-2019 a 31-12-2019) o del primer trimestre de 2020 (1-1-2020 a 31-3-2020) . Es poden presentar qualsevol d'aquests documents:

— Còpia de les declaracions d'IVA dels trimestres d'1 d'abril de 2020 a 30 de juny de 2020 i de qualsevol dels 4 trimestres de 2019 o del primer trimestre de 2020.

— Còpia del llibre de registre de factures emeses, que comprengui els períodes esmentats en el paràgraf anterior.

— Còpia del llibre diari d'ingressos i despeses, que comprengui els períodes esmentats en el paràgraf anterior.

— Còpia del llibre registre de vendes i ingressos, que comprengui els períodes esmentats en el paràgraf anterior.

— Qualsevol altre medi de prova admesa en dret, que comprengui els períodes esmentats en el paràgraf anterior.

f) Pressupost detallat amb l'IVA desglossat. Cal que el pressupost reculli tots els conceptes per als quals es demana ajuda en què es desglossin les despeses compensables.

g) Acreditació que la persona o entitat beneficiària de l'ajuda és titular del compte bancari facilitat.

h) Contractes d'arrendament, si escau.

i) Presentar els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb:

— L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

— La Tresoreria General de la Seguretat Social

— L'Agència Tributària

Els certificats esmentats només s'han de presentar en el cas que no s'hagi autoritzat la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat a fer la consulta telemàtica (Vegeu autorització en l'apartat 5 de la sol·licitud annex 2).

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per lliurar les sol·licitud és del 29 de juny al 24 de juliol ambdós inclosos.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cultura

Contacte

Servei o Secció responsable

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177100 - Fax: 971176346

(covidic@dgcultur.caib.es)

Observacions

Delegació de la Presidència per a la Cultura

C/ de l'Almudaina, 4 - 07001 Palma

Codi DIR3 A04027028

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional