Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes, amb caràcter d'urgència, pel procediment de registre d'entrada, per donar suport als professionals autònoms del sector cultural en el marc de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19

Contribuir a compensar els perjudicis ocasionats als professionals autònoms dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música, els audiovisuals, el patrimoni immaterial i la gestió cultural de les Illes Balears, a causa de la suspensió o pèrdua d'activitat que suposi una reducció de la facturació en el període d'1 d'abril de 2020 a 30 de juny de 2020 en almenys el 75 % en relació amb la mitjana de facturació de qualsevol dels quatre trimestres naturals de 2019 en els sectors esmentats, durant el període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020

Codi SIA

2312138

Persones destinatàries

ón beneficiaris d'aquestes ajudes els professionals autònoms dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música, els audiovisuals, el patrimoni immaterial i la gestió cultural de les Illes Balears que acreditin la suspensió o pèrdua d'activitat en els termes indicats en els apartats 1.2 i 1.3 de la convocatòria.

Els beneficiaris han de tenir el domicili social o l'establiment permanent a les Illes Balears.

S'exclouen com a beneficiàries les persones jurídiques i les persones físiques no donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en epígrafs vinculats al sector cultural professional. Així mateix, s'exclouen les societats públiques i les entitats de dret públic i qualsevol altra empresa o organització en la qual la participació d'aquestes sigui majoritària.

Termini per a resoldre i notificar

Termini de 3 mesos comptadors des del dia següent al de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

La sol·licitud s'ha de fer per mitjà del model normalitzat (annex 2) el qual s'ha de presentar emplenat i signat.

Documentació a presentar

a) Acreditació de la identitat: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

b) Document acreditatiu de la seva alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de fer la sol·licitud.

c) Document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural.

d)Declaració responsable en què la persona sol·licitant declari el que s'indica en el model normalitzat (annex 3) de la convocatòria.

e) Còpia de la resolució de l'autoritat laboral que autoritza l'ERTO, si escau, d'acord amb els supòsits dels articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. Excepcionalment es podrà aportar la sol·licitud, tot i que en la fase de justificació s'haurà d'aportar la resolució.

f) Memòria descriptiva i detallada dels efectes de la pandèmia COVID-19, en la qual cal incloure la descripció de l'activitat professional i l'estructura del sol·licitant, amb la trajectòria professional, el seu àmbit geogràfic d'actuació, el nombre de treballadors contractats, si escau, i tota la informació que el sol·licitant consideri rellevant.

g) Documentació justificativa, si escau, de la suspensió o pèrdua d'activitat que suposi una reducció de la facturació en el període d'1 d'abril de 2020 a 30 de juny de 2020 en almenys el 75 % en relació amb la mitjana de facturació de qualsevol dels quatre trimestres naturals de 2019 (1-1-2019 a 31-3-2019, 1-4-2019 a 30-6-2019, 1-7-2019 a 30-9-2019, i 1-10-2019 a 31-12-2019) o del primer trimestre de 2020 (1-1-2020 a 31-3-2020) . Es poden presentar qualsevol d'aquests documents:

— Còpia de les declaracions d'IVA dels trimestres d'1 d'abril de 2020 a 30 de juny de 2020 i de qualsevol dels 4 trimestres de 2019 o del primer trimestre de 2020.

— Còpia del llibre de registre de factures emeses, que comprengui els períodes esmentats en el paràgraf anterior.

— Còpia del llibre diari d'ingressos i despeses, que comprengui els períodes esmentats en el paràgraf anterior.

— Còpia del llibre registre de vendes i ingressos, que comprengui els períodes esmentats en el paràgraf anterior.

— Qualsevol altre medi de prova admesa en dret, que comprengui els períodes esmentats en el paràgraf anterior.

h) El pressupost detallat amb l'IVA desglossat. Cal que el pressupost reculli tots els conceptes per als quals es demana l'ajuda, en què s'han de desglossar les despeses compensables.

i) L'acreditació que el professional autònom beneficiari de l'ajuda és titular del compte bancari facilitat.

j) Els contractes d'arrendament, si escau.

k) Per als ajuts de més de 3.000 €, els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb:

— l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

— la Tresoreria General de la Seguretat Social

— l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Els certificats esmentats només s'han de presentar en el cas que no s'hagi autoritzat la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat a fer la consulta telemàtica (Vegeu autorització en l'apartat 5 de la sol·licitud annex 2).

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds, que s'han d'adreçar a la Delegació de la Presidència per a la Cultura, és a partir del 2 de juliol i fins al 29 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cultura

Contacte

Servei o Secció responsable

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177100 - Fax: 971176346

(covidpa@dgcultur.caib.es)

Observacions

Delegació de la Presidència per a la Cultura

C/ de l'Almudaina, 4 - 07001 Palma

Codi DIR3 A04027028

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional