Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGeneration UE) per a l'exercici 2023

L'objecte d'aquests ajuts públics, prevists per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és donar suport i impulsar la competitivitat i modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions sense ànim de lucre que promoguin actuacions objecte de subvenció.

Els objectius que persegueixen les diferents línies de subvenció són els següents:

a) Fomentar el desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible que incideixin en la gestió de l'activitat comercial i el model de negoci.

b) Garantir l'adaptació d'aquests plans i projectes als nous hàbits de consum, les modalitats de venda, el posicionament i la distribució.

Codi SIA

3014912

Persones destinatàries

Beneficiaris:

1. Empreses que tenguin la consideració de pime, d'acord amb el Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, és a dir, aquelles que ocupen menys de 250 persones i el volum de negocis anual de les quals no excedeix de 50 milions d'euros o el balanç anual dels quals no excedeixi els 43 milions d'euros i que a més duguin a terme una activitat de negoci que es correspongui amb algunes de les activitats incloses en els codis 45, 46 o 47 de la CNAE-2009 (l'activitat principal desenvolupada en l'establiment ha de quedar dins d'algun dels epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques: 641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3, 647.4, 651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 656, 657, 659, 661.3 i 662. Aquests epígrafs es troben inclosos en els codis 45, 46 o 47 de la CNAE-2009).

2. Associacions, entitats associatives o federacions i confederacions sense ànim de lucre que tenguin entre els seus fins estatutaris i programes d'actuació la defensa dels interessos de petits establiments comercials.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els requisits establerts a l'Ordre

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini màxim per presentar les sol·licituds finalitza el dia 26 de juny de 2023

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Comerç

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Comerç

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971786826

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei de Comerç

Finalitat

Tramitació del procediment administratiu objecte de la sol·licitud d'acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les dades s'incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, a l'efecte de gestionar la tramitació dels ajuts i, en tot cas, a l'efecte estadístic.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

Destinataris de les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar