Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a la formació i mobilitat de personal investigador (ForInDoc)

L'objecte de la convocatòria és facilitar la mobilitat del personal investigador del sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears, de forma que puguin fer estades a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats fora de les Illes Balears

Codi SIA

2414639

Persones destinatàries

a) Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 14/2011, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració general de l'Estat o que en depenen i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada.

b) Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrades en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals corresponen majoritàriament a les administracions públiques.

Termini per a resoldre i notificar

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 30 de juny de 2023. Les sol·licituds s'han de presentar amb una antelació mínima de dos mesos respecte de la data en la qual es vol iniciar l'estada.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

1. Joves investigadors que hagin obtingut una beca FPI del Govern de les Illes Balears i hagin llegit la tesis doctoral entre l'1 de gener de 2020 i la data d'acceptació d'aquest ajut.

2. Investigadors del programa Margalida Comas que hagin finalitzat els dos anys de contracte abans de la data d'acceptació d'aquest ajut.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 30 de juny de 2023. Les sol·licituds s'han de presentar amb una antelació mínima de dos mesos respecte de la data en la qual es vol iniciar l'estada.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(recerca@dgrdi.caib.es)

X

Acceptació de l'ajut

Requisits

Si no es presenta l'acceptació de l'ajut, ni es formula cap al·legació, o bé si existeix un desistiment exprés en el esmentat esmentat, s'entén que desisteixen de la sol·licitud i de l'ajut proposat.

Documentació a presentar

Model d'acceptació (Annex 8)

Models:

Termini màxim

Disposen d'un termini de deu dies per acceptar la subvenció

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(recerca@dgrdi.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Finalitat

La finalitat del tractament és gestionar les sol·licituds d'ajuts per contractar personal investigador, convocatòria FORINDOC 2021-2024.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

Només es cediran les dades per tasques d'avaluació de les sol·licitud i quan hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar