Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions d'urgència per donar suport a l'intercanvi entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals des de l'1 de desembre de 2019 fins al 20 d'abril de 2020

Contribuir a la projecció exterior de projectes audiovisuals de les Illes Balears de caràcter professional corresponent al període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 20 d'abril de 2020 amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia de COVID-19

Dues línies de subvenció:

a) Suport a la mobilitat de productors audiovisuals i professionals en l'àmbit audiovisual de les Illes Balears: El trasllat i l'allotjament del productor, director, guionista, equip tècnic, etc. a fires, mercats, festivals, fòrums de coproducció, jornades de formació, tallers, conferències relacionades amb el sector audiovisual balear, nacional i/o internacional, sempre que la Comissió Avaluadora consideri que contribueixen a la projecció exterior.

b) Suport a activitats de projecció exterior fora de les Illes Balears de projectes i produccions audiovisuals: ajuts per als plans d'externalització (desenvolupament del projecte; cerca de finançament; projecció i promoció exterior, i distribució exterior) dels projectes i les produccions de les empreses audiovisuals que contribueixin a la promoció i comercialització de la producció audiovisual mitjançant l'assistència a fires, festivals, fòrums de coproducció i jornades de formació, tallers i conferències relacionats amb el sector audiovisual balear, nacional i/o internacional

Codi SIA

2300107

Persones destinatàries

a) Pel que fa al suport a la mobilitat dels professionals als quals es fa referència en el punt 1.2.a), en són beneficiaris les persones físiques i jurídiques, independentment de la seva residència fiscal.

b) Pel que fa al suport a plans d'exteriorització al qual fa referència el punt 1.2.b), en són beneficiaris:

— Les empreses de producció audiovisual independents amb residència fiscal a les Illes Balears i les associacions relacionades amb el sector audiovisual amb residència fiscal a les Illes Balears, així com les que tenguin residència fiscal fora de la nostra comunitat que estiguin inscrites en un registre d'empreses audiovisuals o cinematogràfiques d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l'Estat espanyol, sempre que en el moment de la sol·licitud de l'ajut tenguin un establiment operatiu a les Illes Balears, amb dos anys d'antiguitat. Així mateix, han de tenir les seves obres registrades en una societat de gestió de drets. En el cas de les associacions, aquestes s'han d'assegurar que les empreses a les quals representen compleixen els dos requisits anteriors.

— Les persones físiques que estiguin donades d'alta d'una activitat econòmica en epígrafs relacionats amb el sector audiovisual.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds (30 de novembre de 2020)

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè l'ICIB comprovi d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè l'ICIB comprovi d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de les ajudes. El sol·licitant ha de presentar el certificat d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat.

c) El beneficiari, per a l'obtenció de les ajudes, ha de presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en els apartats 8, 9 i 10 d'aquesta convocatòria.

d) El beneficiari ha de complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, de la dona.

Documentació a presentar

a) Acreditació de la identitat:

— Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant.

b) En el cas de les persones jurídiques, document constitutiu de l'entitat i estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

Si l'ICIB ja disposa d'aquest document, és suficient que l'interessat informi de l'expedient de la subvenció anterior on es pot trobar, i l'ICIB l'aportarà d'ofici al procediment de subvenció d'aquesta convocatòria.

c) Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

Si l'ICIB ja disposa d'aquest document, és suficient que l'interessat informi de l'expedient de la subvenció anterior on es pot trobar, i l'ICIB l'aportarà d'ofici al procediment de subvenció d'aquesta convocatòria.

d) La declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat (annex 3) sobre els punts següents:

— Complir les obligacions que estableix l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, com també les que estableix aquesta convocatòria.

— La veracitat de la documentació que adjunta a la sol·licitud.

— Totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

— No incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable.

— Disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

— Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

— Complir, en cas que el sol·licitant sigui una empresa, la legalitat vigent pel que fa a la contractació de treballadors.

— La condició d'empresa de producció o de distribució audiovisual independent, d'acord amb el punt 6.2. d'aquesta convocatòria, si escau.

e) Pel que fa al punt 1.2.a), el projecte ha d'incloure:

— Memòria descriptiva i detallada del projecte, en la qual cal incloure:

— Els objectius del projecte.

— La relació d'activitats i les dates en què es duen a terme.

— Les dates i rutes dels viatges amb indicació de les persones que viatgen.

— Les trajectòries professionals de les persones, col·lectius, empreses o entitats implicats.

— El pla de patrocinis i finançament.

— Si escau, el pla de comunicació i difusió exterior.

— El pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat. Cal que el pressupost reculli tots els conceptes per als quals es demana subvenció.

— La inscripció, carta d'invitació, etc. a l'esdeveniment que es realitza. En cas que la sol·licitud correspongui a l'assistència a una fira o la secció professional d'un festival, s'ha de presentar el comprovant de l'acreditació. Si la carta d'invitació formal, el contracte signat per les dues parts o el comprovant d'acreditació que es presentin no compleixen els requisits expressats anteriorment, no s'acceptarà la sol·licitud.

— Si escau, el contracte del personal de suport.

f) Pel que fa al punt 1.2.b), el projecte ha d'incloure:

— Els objectius del pla d'externalització (que correspongui al període de l'1 de desembre de 2019 al 20 d'abril de 2020, ambdós inclosos), amb especial atenció a la relació d'aquest pla amb l'estratègia global de l'empresa (pla de promoció, distribució i vendes, de projectes i/o obres audiovisuals, cartes d'interès o contractes de televisions, agents de vendes i/o distribuïdores, etc.)

— La relació dels festivals, les fires, els mercats, les jornades formatives, tallers i/o conferències als quals s'ha assistit).

— Les dates, les rutes dels viatges, el pla de patrocinis i finançament de producció audiovisual.

— S'ha d'adjuntar el contracte, carta d'invitació, carta d'interès o inscripció del sol·licitant, si escau, a les fires, mercats, festivals i fòrums de coproducció indicats en aquestes bases. El contracte, la carta d'invitació, la carta d'interès i la inscripció han de fer referència expressa a l'aportació econòmica que assumeix el beneficiari.

— L'explicació de la contribució i rellevància del pla d'externalització en la difusió del patrimoni cultural, audiovisual i cinematogràfic de les Illes Balears a l'exterior.

— El detall de les accions en mitjans de comunicació internacionals.

— Els antecedents de l'activitat exterior i internacional del sol·licitant, amb indicació de les accions exteriors i internacionals fetes en els 18 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud, i la capacitat de contractació internacional i de projecció exterior.

— La relació dels projectes o produccions audiovisuals a exportar, amb indicació de les seves productores i repercussió econòmica que puguin generar a les Illes Balears, i volum de contractació que puguin generar.

— La relació dels clients i possibles compradors (empreses i mitjans) a qui va dirigit el pla d'exteriorització.

— El pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat. Cal que el pressupost reculli tots els conceptes per als quals es demana subvenció.

— El contracte d'adquisició de drets de propietat intel·lectual i/o traducció de les obres audiovisuals que s'inclouen dins el projecte d'exteriorització, si escau, amb la factura de pagament.

— Si escau, el contracte del personal de suport.

g) Acreditació, mitjançant una declaració responsable, de la identitat del titular del compte bancari facilitat, que ha de coincidir amb la persona beneficiària de la subvenció.

h) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) d'estar al corrent de les obligacions tributàries.

Models:

Termini màxim

31 de maig de 2020

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4.. Tel.: 971176041

(info@icib.caib.es)

Observacions

MOLT IMPORTANT!

1. Tots els documents que es presentin de manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es), han d'estar signats digitalment.

2. En cas de dubtes sobre la utilització del Registre electrònic comú, podeu consultar el «Manual d'usuari del Registre electrònic comú» en aquesta adreça http://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf.

Així mateix, el servei d'atenció telefònica 060 de l'Administració General de l'Estat resoldrà els dubtes o incidències que pugueu tenir.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional