Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'urgència de subvencions de l'IEB - activitats de projecció de la LITERATURA, el pensament, el còmic i la il·lustració de les IB fins al 20-04-2020 i activitats desenvolupades el 2019

D'una banda, donar suport al programa Talent IB, que té com a objectiu facilitar la mobilitat dels autors i editors entre les illes i entre aquestes i els territoris de parla catalana, durant el període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 20 d'abril de 2020, i de l'altra, contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre el 4 d'octubre i el 20 d'abril de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la

relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior (incloent-hi la mobilitat), i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19.

Codi SIA

2299744

Persones destinatàries

A. Suport a la mobilitat Talent IB / B. Suport a la resta de mobilitats exteriors:

a) Les empreses editorials i distribuïdores de les Illes Balears.

b) Els creadors i investigadors de les Illes Balears.

C. Suport a l'edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre:

a) Les empreses editorials de les Illes Balears i aquelles que, amb residència fiscal fora de la nostra comunitat, treballin amb autors de les Illes Balears, sempre que tinguin com a objecte social la producció i l'edició de llibres, independentment del seu suport.

b) Les persones físiques que estiguin donades d'alta d'activitat econòmica en epígrafs relacionats amb l'edició editorial.

D. Suport a activitats de promoció exterior i a l'assistència dels professionals de les Illes Balears a fires, festivals i jornades de

formació que impliquin mobilitat fora de la seva illa de residència:

a) Les empreses editorials de les Illes Balears i aquelles que, amb residència fiscal fora de la nostra comunitat, treballin amb autors de les Illes Balears.

b) Els creadors de les Illes Balears o els agents culturals que treballin amb autors de les illes independentment de la seva residència fiscal.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè l'IEB pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè l'IEB comprovi d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de les ajudes. El sol·licitant ha de presentar el certificat d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat.

c) No poden obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants que concorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

d) El beneficiari, per a l'obtenció de les ajudes, ha de presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en els apartats 8, 9 i 10 d'aquesta convocatòria.

e) El beneficiari ha de complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, de la dona.

f) Només es pot presentar una sol·licitud per projecte. En cas de presentació d'una nova sol·licitud, s'haurà de desistir expressament de l'anterior; en cas de no fer-ho, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada. En cas de desistiment exprés, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada o la data de registre de desistiment en cas que aquest sigui posterior a la segona sol·licitud.

Documentació a presentar

El document original de la sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), degudament emplenat i signat, i ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat:

— Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant.

b) En el cas de les persones jurídiques, document constitutiu de l'entitat i estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent. Si l'IEB ja disposa d'aquest document, serà suficient que l'interessat informi de l'expedient de la subvenció anterior on es pot trobar, i l'IEB l'aportarà d'ofici al procediment de subvenció d'aquesta convocatòria.

c) En el cas de les persones jurídiques, document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud. Si l'IEB ja disposa d'aquest document, serà suficient que l'interessat informi de l'expedient de la subvenció anterior on es pot trobar, i l'IEB l'aportarà d'ofici al procediment de subvenció d'aquesta convocatòria.

d) Si escau, document acreditatiu d'estar inscrit en la base de dades d'editorials del Ministeri de Cultura i Esport.

e) La declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat (annex 3) sobre els punts següents:

— complir les obligacions que estableix l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, com les que estableix aquesta convocatòria;

— la veracitat de la documentació que adjunta a la sol·licitud;

— totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud;

— no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable;

— disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria;

— estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica;

— complir, en cas que el sol·licitant sigui una empresa, la legalitat vigent pel que fa a la contractació de treballadors.

f) Certificat, si escau, que l'entitat està exempta de declarar l'IVA. Si no es presenta aquest certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

g) Memòria descriptiva i detallada del projecte, en la qual cal incloure:

— Els objectius del projecte.

— La relació d'activitats i les dates en què es duen a terme.

— Les trajectòries professionals de les persones, col·lectius, empreses o entitats implicats.

— En el cas de la línia c), el tiratge que es fa del llibre.

— En el cas de les línies a), b) i d), les dates i rutes dels viatges amb indicació de les persones que viatgen.

— El pla de patrocinis i finançament.

— Si escau, el pla de comunicació i difusió exterior, que inclou la distribució del llibre que és objecte de la subvenció.

h) Pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat. Cal que el pressupost reculli tots els conceptes per als quals es demana subvenció.

i) Per a les sol·licituds de la línia c), contracte amb l'autor o agent que permeti la publicació del llibre.

j) Per a les sol·licituds de les línies a), b) i d), carta d'invitació o contracte del sol·licitant amb l'equipament o l'entitat que du a terme l'activitat. El contracte o la carta d'invitació ha de fer referència expressa a l'aportació econòmica que assumeix l'equipament o l'entitat i el lloc i la data o dates de l'esdeveniment. En cas que sigui assistència a una fira o la part professional d'un festival, comprovant de l'acreditació. Si la carta d'invitació formal, el contracte signat per les dues parts o el comprovant d'acreditació que es presentin no compleixen els requisits esmentats anteriorment, no s'acceptarà la sol·licitud.

k) Si escau, en el cas de la línia d), documentació que demostri la vinculació entre l'entitat sol·licitant i les persones que participen en l'activitat objecte de la subvenció.

l)Acreditació, mitjançant una declaració responsable, de la identitat del titular del compte bancari facilitat, que ha de coincidir amb la persona beneficiària de la subvenció.

m) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) d'estar al corrent de les obligacions tributàries.

Models:

Termini màxim

15 de juny de 2020.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Carrer de l'Almudaina, 4.. Tel.: 971178996

(info@ieb.caib.es)

Observacions

MOLT IMPORTANT!

1. Tots els documents que es presentin de manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es), han d'estar signats digitalment.

2. En cas de dubtes sobre la utilització del Registre electrònic comú, podeu consultar el «Manual d'usuari del Registre electrònic comú» en aquesta adreça:

http://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf.

Així mateix, el servei d'atenció telefònica 060 de l'Administració General de l'Estat resoldrà els dubtes o incidències que pugueu tenir.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional