torna

Funcions

Per a la consecució dels fins esmentats en l’article anterior i per tal d’obtenir el finançament necessari per fer-ho, la Fundació pot dur a terme activitats l’objecte de les quals estigui relacionat amb els fins fundacionals o que siguin complementàries o accessòries de les anteriors, amb submissió a les normes reguladores de la defensa de la competència, com, per exemple, les activitats següents:

  • La investigació, l’enginyeria, el disseny, el desenvolupament, la integració, la promoció i l’aplicació de tota classe de principis, equips, components i sistemes utilitzats, directament o indirectament, en el sector de la innovació i tecnologia, així com els seus suport, manteniment i actualització.
  • La fabricació o producció i, en general, totes les formes d’activitat industrial, així com l’adquisició, alienació i arrendament, i les altres formes d’activitat comercial, relacionats amb els sectors abans esmentats.
  • La promoció, l’estudi, el desenvolupament, l’assessorament, la mediació i la participació en empreses comercials o industrials, relacionades, directament o indirectament, amb els sectors de les telecomunicacions, les noves tecnologies de la informació, l’energia i els sistemes de ciència, tecnologia i innovació.
  • La realització d’activitats de provisió de serveis i d’enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions incloent-hi la consultoria, el disseny, el desenvolupament, la implantació i l’explotació així com la formació, la realització d’estudis, l’assessoria i l’assistència tècnica dels sistemes i serveis esmentats.
  • La introducció al mercat de projectes específics o singulars amb tecnologia complexa o diversificada. http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/105/832864 Núm. 105 27 de juliol de 2013 Fascicle 183 - Sec. III. - Pàg. 36446 http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
  • La sol·licitud de qualsevol classe d’ajut econòmic, públic o privat, nacional, comunitari, estranger o supranacional, així com la seva gestió, adjudicació i administració, aplicables a l’objecte social. — La promoció de programes d’anàlisi i estudis, com també de jornades de debat i informació.
  • La prospecció i l’obtenció de fons per realitzar projectes innovadors que contribueixin a implantar-los en la societat de la informació.
  • La comercialització de mobles d’oficina i màquines i equips d’oficina i aparells informàtics i de telecomunicacions i dels seus components, complements i consumibles.
  • La prestació de serveis tècnics qualificats per a les instal·lacions pròpies o vinculades d’acord amb les exigències normatives de cada especialitat.