torna

Funcions

D'acord amb l'ordre de funcions http://www.caib.es/sites/administraciodigital/ca/qui-som-50260/archivopub.do?ctrl=MCRST9265ZI276993&id=276993


Sota la dependència directa del director o la directora general, li correspon:


— Fer les funcions relacionades amb l’assessorament, la gestió, el desenvolupament i el control d’aplicacions informàtiques, com també el manteniment, la millora i la implantació de sistemes d’informació corporatius d’administració electrònica.

— Dur a terme qualsevol altra funció que li encomani el superior jeràrquic o la superior jeràrquica.